Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • Прессъобщение

Решения, свързани с паричната политика

14 април 2022 г.

Руската агресия в Украйна причинява огромни страдания. Освен това тя засяга икономиката – в Европа и отвъд нейните граници. Конфликтът и свързаната с него несигурност влошават сериозно доверието на бизнеса и потребителите. Смущенията в търговията водят до нов недостиг на суровини и материали. Рязкото поскъпване на енергоносителите и суровините отслабва търсенето и спъва производството. Как ще се развие икономиката зависи в решаваща степен от развитието на конфликта, от ефекта на наложените санкции и от евентуални по-нататъшни мерки. Същевременно икономическата активност е все така подпомагана от отварянето на икономиката след кризисния етап на пандемията. Инфлацията се повиши съществено и ще остане висока през идните месеци, главно поради рязкото повишаване на енергийните разходи. Инфлационният натиск се засили в голям брой сектори.

На днешното заседание Управителният съвет прецени, че постъпващите данни от последното му заседание насам потвърждават очакването, че нетните покупки на активи по програмата за закупуване на активи трябва да приключат през третото тримесечие. Занапред паричната политика на ЕЦБ ще зависи от постъпващите данни и от развитието на оценката на Управителния съвет за перспективите. В сегашните условия на висока несигурност Управителният съвет ще запази отворени варианти, поетапен подход и гъвкавост в провеждането на паричната политика. Той ще предприеме каквито действия е необходимо, за да изпълни мандата на ЕЦБ да осигурява ценова стабилност и да допринася за запазване на финансовата стабилност.

Програма за закупуване на активи (АРР)

Месечните нетни покупки по APP ще бъдат в размер на 40 млрд. евро през април, 30 млрд. евро през май и 20 млрд. евро през юни. На днешното заседание Управителният съвет прецени, че постъпващите данни от последното му заседание насам потвърждават очакването, че нетните покупки на активи по APP трябва да приключат през третото тримесечие. Калибрирането на нетните покупки за третото тримесечие ще зависи от данните и ще отразява развитието на оценката на Управителния съвет за перспективите.

Управителният съвет възнамерява също да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по APP, за продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на парично стимулиране.

Основни лихвени проценти на ЕЦБ

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%.

Всякакви промени в основните лихвени проценти на ЕЦБ ще бъдат направени известно време след прекратяването на нетните покупки на активи по APP на Управителния съвет и ще бъдат постепенни. Развитието на основните лихвени проценти на ЕЦБ ще продължи да се определя от ориентира на Управителния съвет за паричната политика и от стратегическия му ангажимент да постигне стабилизиране на инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план. Съответно Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище, докато не отбележи, че инфлацията е достигнала 2% доста преди края на прогнозния период и трайно за остатъка от него, и докато не прецени, че отбелязаният напредък на основната инфлация е достатъчен, така че да бъде в съответствие със стабилизиране на инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план.

Програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната позиция на паричната политика.

При евентуално подновяване на фрагментацията на пазара във връзка с пандемията реинвестициите по PEPP могат да бъдат коригирани гъвкаво с течение на времето, по класове активи и държави, във всеки един момент. Това би могло да включва покупки на облигации, емитирани от Република Гърция, извън и над размера на подновяването на изплатените, с цел да се избегне прекъсване на покупките в тази държава, което би могло да наруши предаването на паричната политика в гръцката икономика, докато тя все още се възстановява от последиците от пандемията. Нетните покупки по PEPP могат също да бъдат възобновени, ако е необходимо, за да се преодолеят породени от пандемията неблагоприятни сътресения.

Операции по рефинансиране

Управителният съвет ще продължи да наблюдава условията за финансиране на банките и ще се погрижи настъпването на падежа на операции от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) да не възпрепятства гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Същевременно Управителният съвет ще подлага редовно на оценка как целевите операции по кредитиране допринасят за позицията на паричната политика. Както бе съобщено, той предвижда специалните условия, приложими по TLTRO III, да приключат през юни тази година. Освен това Управителният съвет ще направи оценка на подходящото калибриране на двустепенната система на олихвяване на резервите, така че политиката на отрицателни лихвени проценти да не ограничава капацитета на банките за посредничество в условия на изобилна свръхликвидност.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, прилагайки гъвкавост, ако е необходимо, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Пандемията показа, че в условия на стрес гъвкавостта в характеристиките и провеждането на покупките на активи спомогна за преодоляване на нарушенията в трансмисионния механизъм на паричната политика и направи по-ефикасни усилията на Управителния съвет за постигане на целта му. В рамките на мандата на Управителния съвет, в условия на стрес, гъвкавостта ще остане част от паричната политика винаги когато е застрашен нейният трансмисионен механизъм и това подлага на риск постигането на ценова стабилност.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес в 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите