Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • Tlačová správa

Rozhodnutia o menovej politike

14. apríla 2022

Ruská agresia na Ukrajine spôsobuje obrovské utrpenie. Zároveň má hospodárske následky, v Európe i za jej hranicami. Konflikt a s ním spojená neistota ťažko doliehajú na dôveru podnikov a spotrebiteľov. Narušenie obchodnej výmeny prehlbuje nedostatok materiálov a vstupov. Prudký rast cien energií a komodít znižuje dopyt a brzdí produkciu. Priebeh hospodárskeho vývoja bude rozhodujúcim spôsobom závisieť od ďalšieho vývoja konfliktu, od dosahu zavedených sankcií a od ďalších možných opatrení. Hospodársku aktivitu zároveň naďalej podporuje znovuotváranie ekonomiky po skončení krízovej fázy pandémie. Inflácia výrazne vzrástla a v najbližších mesiacoch zostane vysoká, predovšetkým v dôsledku prudkého rastu cien energií. Dochádza k zintenzívňovaniu inflačných tlakov v mnohých odvetviach.

Na dnešnom zasadaní Rada guvernérov usúdila, že najnovšie údaje od jej posledného zasadania podporujú očakávané ukončenie čistého nákupu aktív v rámci programu nákupu aktív v treťom štvrťroku. V nasledujúcom období bude menová politika ECB závisieť od aktuálnych údajov a od toho, ako bude Rada guvernérov priebežne hodnotiť výhľad vývoja. V súčasnom prostredí vysokej neistoty si Rada guvernérov pri výkone menovej politiky zachová manévrovací priestor, postupnosť a pružnosť. Rada guvernérov prijme všetky opatrenia potrebné na splnenie úlohy ECB zabezpečovať cenovú stabilitu a prispievať k ochrane finančnej stability.

Program nákupu aktív (Asset Purchase Programme – APP)

Mesačný čistý objem nákupu v rámci programu APP bude predstavovať 40 mld. € v apríli, 30 mld. € v máji a 20 mld. € v júni. Na dnešnom zasadaní Rada guvernérov usúdila, že najnovšie údaje získané od jej posledného zasadania podporujú očakávané ukončenie čistého nákupu aktív v rámci programu APP v treťom štvrťroku. Čistý nákup aktív v treťom štvrťroku bude nastavený na základe dostupných údajov a toho, ako Rada guvernérov zhodnotí výhľad v danom čase.

Rada guvernérov má tiež v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu APP ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostávajú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %.

Akákoľvek úprava kľúčových úrokových sadzieb ECB sa uskutoční s určitým odstupom od skončenia čistého nákupu aktív v rámci programu APP Rady guvernérov a bude postupná. Vývoj kľúčových úrokových sadzieb ECB sa bude aj naďalej riadiť signalizáciou budúceho nastavenia menovej politiky Rady guvernérov a jej strategickým záväzkom stabilizovať infláciu na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Rada guvernérov v tomto smere očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej úrovni, až kým nezaznamená, že inflácia dosahuje 2 % s dostatočným predstihom pred koncom časového horizontu projekcií a trvalo počas zvyšku horizontu projekcií, a neusúdi, že zaznamenaný posun základnej inflácie je dostatočne pokročilý na ustálenie inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Núdzový pandemický program nákupu aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP)

Rada guvernérov mieni reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarušovala primerané nastavenie menovej politiky.

V prípade obnovenej trhovej fragmentácie v dôsledku pandémie je možné reinvestície v rámci programu PEPP kedykoľvek pružne upraviť z hľadiska času, jednotlivých tried aktív a jurisdikcií. Jednou z možností je i nákup dlhopisov vydaných Helénskou republikou nad rámec revolvingu splatených dlhopisov s cieľom vyhnúť sa prerušeniu nákupu v tejto jurisdikcii, ktoré by mohlo narušiť transmisiu menovej politiky v gréckej ekonomike v čase, keď sa stále spamätáva z následkov pandémie. V prípade potreby je možné čistý nákup aktív v rámci programu PEPP obnoviť na neutralizovanie negatívnych následkov pandémie.

Refinančné operácie

Rada guvernérov bude aj naďalej pozorovať podmienky financovania bánk a zabezpečí, aby splácanie operácií v rámci tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) nebránilo plynulej transmisii jej menovej politiky. Rada guvernérov bude zároveň pravidelne posudzovať úlohu cielených úverových operácií v nastavení jej menovej politiky. Ako už oznámila, očakáva, že zvýhodnené podmienky operácií TLTRO III prestanú platiť v júni tohto roka. Rada guvernérov tiež posúdi primeranú kalibráciu dvojstupňového systému úročenia rezerv, aby politika zápornej úrokovej sadzby neobmedzovala sprostredkovateľskú kapacitu bánk v prostredí značného prebytku likvidity.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, v prípade potreby s použitím pružnosti, aby zabezpečila stabilizáciu inflácie na cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Ako sa ukazuje počas pandémie, za sťažených podmienok pružnosť v koncepcii a realizácii nákupu aktív pomáha neutralizovať pokles účinnosti transmisie menovej politiky a zvyšuje úspešnosť snáh Rady guvernérov o dosiahnutie jej cieľa. V rámci mandátu Rady guvernérov za sťažených podmienok pružnosť zostane jedným z prvkov menovej politiky vždy, keď bude ohrozená transmisia menovej politiky a tým aj dosiahnutie cenovej stability.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá