SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • Pressemeddelelse

Pengepolitiske beslutninger

14. april 2022

Ruslands angreb på Ukraine forårsager store lidelser. Det påvirker også økonomien, både i Europa og i resten af verden. Konflikten – og den usikkerhed, der er forbundet med den – har en kraftig negativ indvirkning på virksomhedernes og forbrugernes tillid. Handelsforstyrrelser fører til yderligere mangel på materialer og input. De kraftigt stigende energi- og råvarepriser får efterspørgslen til at falde og lægger en dæmper på produktionen. Økonomiens udvikling fremover vil helt afhænge af, hvordan konflikten udvikler sig, af virkningen af de nuværende sanktioner og af eventuelle yderligere foranstaltninger. Samtidig understøttes aktiviteten stadig af genåbningen af økonomien efter den kritiske fase af pandemien. Inflationen er steget markant og vil også ligge højt i de kommende måneder, primært på grund af den kraftige stigning i energiomkostningerne. Inflationspresset er blevet forstærket inden for mange sektorer.

På mødet i dag vurderede Styrelsesrådet, at de data, der foreligger siden dets seneste møde, understøtter dets forventning om, at nettoopkøbene inden for dets opkøbsprogram bør afsluttes i 3. kvartal. Fremadrettet vil ECB's pengepolitik afhænge af de nye data og Styrelsesrådets løbende vurdering af udsigterne. Under de nuværende forhold med høj usikkerhed vil Styrelsesrådet bevare valgmulighederne, den gradvise tilgang og fleksibiliteten i sin pengepolitik. Styrelsesrådet vil gøre alt, hvad der kræves, for at opfylde ECB's mandat til at fastholde prisstabilitet og bidrage til at sikre finansiel stabilitet.

Programmet til opkøb af aktiver (APP)

De månedlige nettoopkøb inden for APP vil udgøre 40 mia. euro i april, 30 mia. euro i maj og 20 mia. euro i juni. På mødet i dag vurderede Styrelsesrådet, at de data, der foreligger siden dets seneste møde, understøtter dets forventning om, at nettoopkøbene inden for APP bør afsluttes i 3. kvartal. Kalibreringen af nettoopkøbene i 3. kvartal vil afhænge af dataene og afspejle Styrelsesrådets løbende vurdering af udsigterne.

Det er også Styrelsesrådets hensigt at fortsætte med fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

ECB's officielle renter

Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og -0,50 pct.

Eventuelle ændringer af ECB's officielle renter vil finde sted, et stykke tid efter at Styrelsesrådets nettoopkøb inden for APP er ophørt, og vil være gradvise. Udviklingen i ECB's officielle renter vil stadig være baseret på Styrelsesrådets forward guidance og dets strategiske forpligtelse til at stabilisere inflationen på 2 pct. på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet forventer derfor, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende niveau, indtil det konstaterer, at inflationen når 2 pct. et godt stykke tid inden slutningen på dets fremskrivningsperiode, og at de – varigt – forbliver på dette niveau i resten af fremskrivningsperioden, og Styrelsesrådet vurderer, at der, for så vidt angår den underliggende inflation, er opnået tilstrækkelige fremskridt til at være i overensstemmelse med en inflation, der stabiliserer sig på 2 pct. på mellemlangt sigt.

Opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

Styrelsesrådet vil geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under PEPP, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2024. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Såfremt der igen opstår fragmentering af markedet i forbindelse med pandemien, kan geninvesteringer under PEPP når som helst justeres fleksibelt med hensyn til tid, aktivklasser og jurisdiktioner. Dette kan omfatte opkøb af obligationer udstedt af Den Hellenske Republik ud over geninvesteringer af indfrielser for at undgå en afbrydelse af opkøb i denne jurisdiktion, som ville kunne hæmme transmissionen af pengepolitikken til den græske økonomi, mens den stadig er under genopretning fra pandemiens følgevirkninger. Nettoopkøbene under PEPP kan også blive genoptaget, hvis det bliver nødvendigt, for at modvirke negative stød, der er relateret til pandemien.

Markedsoperationer

Styrelsesrådet vil fortsat overvåge bankernes finansieringsforhold og sikre, at udløbet af operationer under den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO III) ikke hæmmer den gnidningsløse transmission af pengepolitikken. Styrelsesrådet vil også løbende vurdere, hvordan målrettede långivningstransaktioner bidrager til dets pengepolitik. Som meddelt forventer det, at de særlige betingelser, der gælder i forbindelse med TLTRO III, ophører i juni i år. Styrelsesrådet vil også vurdere, hvilken kalibrering det er hensigtsmæssigt at foretage af dets todelte system for forrentning af reserver, således at de negative pengepolitiske renter ikke begrænser bankernes formidlingskapacitet i en situation med rigeligt likviditetsoverskud.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter inden for sit mandat – om nødvendigt ved at indarbejde fleksibilitet – for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på dets 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. Pandemien har vist, at fleksibilitet i udformningen og gennemførelsen af aktivopkøb i stresssituationer har bidraget til at modvirke en svækkelse af transmissionen af pengepolitikken og gjort indsatsen for at opnå Styrelsesrådets mål mere effektiv. Inden for Styrelsesrådets mandat vil fleksibilitet, i stresssituationer, fortsat være et element i pengepolitikken, når trusler mod den pengepolitiske transmission bringer prisstabiliteten i fare.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt