Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • Persbericht

Monetairbeleidsbeslissingen

14 april 2022

De Russische agressie in Oekraïne veroorzaakt onnoemelijk lijden. Ook de economie wordt getroffen, in Europa en daarbuiten. Het conflict en de daaraan verbonden onzekerheid drukken zwaar op het vertrouwen van bedrijven en consumenten. Handelsverstoringen leiden tot nieuwe tekorten aan materiaal en productiemiddelen. Door sterk stijgende prijzen van energie en grondstoffen loopt de vraag terug en wordt de productie geremd. Hoe de economie zich ontwikkelt, hangt met name af van het verloop van het conflict, de impact van de al getroffen sancties en van eventuele nieuwe maatregelen. Tegelijkertijd ondervindt de economische bedrijvigheid nog steeds steun van de heropening van de economie na de crisisfase van de pandemie. De inflatie is aanzienlijk gestegen en blijft ook de komende maanden hoog, vooral als gevolg van de scherpe stijging van de energiekosten. In veel sectoren is de inflatiedruk opgelopen.

Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur geoordeeld dat de gegevens die sinds de vorige vergadering beschikbaar zijn gekomen, de verwachting ondersteunen dat de netto activa-aankopen uit hoofde van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) moeten worden beëindigd in het derde kwartaal. In de toekomst blijft het monetair beleid van de ECB afhankelijk van de binnenkomende gegevens en de ontwikkeling van de beoordeling van de vooruitzichten door de Raad van Bestuur. In het licht van de huidige grote onzekerheid zal de Raad van Bestuur bij het monetair beleid blijven uitgaan van optionaliteit, geleidelijkheid en flexibiliteit. De Raad van Bestuur zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om het mandaat van de ECB op het vlak van prijsstabiliteit te vervullen en bij te dragen aan het verzekeren van de financiële stabiliteit.

Programma voor de aankoop van activa (APP)

De maandelijkse nettoaankopen uit hoofde van het APP zullen € 40 miljard bedragen in april, € 30 miljard in mei en € 20 miljard in juni. Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur geoordeeld dat de gegevens die sinds de vorige vergadering beschikbaar zijn gekomen, de verwachting ondersteunen dat de netto activa-aankopen uit hoofde van het APP moeten worden beëindigd in het derde kwartaal. De nettoaankopen voor het derde kwartaal zullen worden gekalibreerd aan de hand van data, rekening houdend met de ontwikkeling van de beoordeling van de vooruitzichten door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is eveneens voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad de basisrentetarieven van de ECB begint te verhogen en, in ieder geval, zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Basisrentetarieven van de ECB

Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,50%.

Eventuele aanpassingen van de basisrentetarieven van de ECB zullen enige tijd na het einde van de nettoaankopen van de Raad van Bestuur krachtens het APP plaatsvinden en geleidelijk zijn. De forward guidance van de Raad van Bestuur en zijn strategische commitment om de inflatie op middellange termijn op 2% te stabiliseren blijven bepalend voor het beloop van de basisrentetarieven van de ECB. De Raad van Bestuur verwacht dan ook dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau blijven totdat de Raad vaststelt dat de inflatie ruim vóór het einde van de projectieperiode en duurzaam voor de rest van de projectieperiode 2% bereikt, en de Raad van oordeel is dat bij de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang is geboekt zodanig dat deze in overeenstemming is met de stabilisering van de inflatie op 2% op middellange termijn.

Pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, ten minste tot het einde van 2024 te blijven herinvesteren. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

Bij een heropleving van de marktfragmentatie in verband met de pandemie kunnen de herinvesteringen in het kader van het PEPP op elk moment flexibel worden aangepast wat betreft de timing, activacategorieën en jurisdicties. Zo zouden door Griekenland uitgegeven obligaties kunnen worden aangekocht boven op de geherinvesteerde aflossingen om een onderbreking van de aankopen in die jurisdictie te vermijden. Een dergelijke onderbreking zou een belemmering kunnen vormen voor de transmissie van het monetair beleid naar de Griekse economie, die zich nog herstelt van de gevolgen van de pandemie. Ook de nettoaankopen krachtens het PEPP kunnen zo nodig worden hervat om negatieve schokken in verband met de pandemie te pareren.

Herfinancieringstransacties

De Raad van Bestuur blijft de financieringssituatie van banken volgen en ervoor zorgen dat het vervallen van transacties in het kader van de derde reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III) de soepele transmissie van het monetair beleid niet verstoort. De Raad van Bestuur zal tevens regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen. Zoals aangekondigd verwacht de Raad dat de speciale voorwaarden die in het kader van TLTRO-III gelden in juni dit jaar aflopen. De Raad van Bestuur zal ook de gepaste kalibrering van zijn tweeledig systeem voor de vergoeding van reserves beoordelen, zodat het negatieve-rentebeleid geen afbreuk doet aan het intermediatievermogen van banken in een omgeving van ruime overliquiditeit.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om al zijn instrumenten binnen zijn mandaat, zo nodig flexibel, aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op middellange termijn op zijn doelstelling van 2% stabiliseert. De pandemie heeft aangetoond dat, in moeilijke omstandigheden, flexibiliteit bij de opzet en de uitvoering van de activa-aankopen heeft geholpen een antwoord te geven op de verstoorde transmissie van het monetair beleid en de inspanningen van de Raad van Bestuur om zijn doel te bereiken doeltreffender heeft gemaakt. Binnen het mandaat van de Raad van Bestuur blijft flexibiliteit, onder moeilijke omstandigheden, een element van het monetair beleid wanneer bedreigingen voor de transmissie van het monetair beleid de verwezenlijking van prijsstabiliteit in gevaar brengen.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media