Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • Pressmeddelande

Penningpolitiska beslut

14 april 2022

Rysslands aggression i Ukraina förorsakar enormt stort lidande. Det får även konsekvenser både för ekonomin i och utanför Europa. Konflikten och osäkerhet i samband med detta, leder till kraftigt minskad framtidstro hos konsumenter och företag. Störningar i handel leder till nya brister på material och insatsvaror. Kraftigt stigande priser på råvaror och energi leder till minskad efterfrågan och håller tillbaka produktionen. Hur ekonomin kommer att påverkas beror på hur konflikten utvecklas, hur de aktuella sanktionerna slår samt på möjliga framtida åtgärder. Samtidigt får den ekonomiska aktiviteten fortsatt stöd av att ekonomin åter öppnar upp efter pandemikrisen. Inflationen har stigit markant och kommer att vara fortsatt hög under de kommande månaderna främst p.g.a. en tvär uppgång i energikostnader. Inflationstrycket har intensifierats inom många sektorer.

Vid dagens sammanträde gjorde ECB-rådet bedömningen att inkommande data sedan det förra sammanträdet stärker dess förväntningar om att nettotillgångsköp under APP-programmet (program för köp av tillgångar) bör avslutas under det tredje kvartalet. Framöver kommer ECB:s penningpolitik att vara avhängig av inkommande data och ECB-rådets bedömning av lägesutvecklingen. I det rådande osäkra läget måste ECB-rådet bibehålla handlingsutrymme, möjlighet att gradvis agera och flexibilitet i penningpolitiken. ECB-rådet kommer att vidta samtliga åtgärder som behövs för att fullgöra sitt mandat att upprätthålla prisstabilitet och bidra till att värna den finansiella stabiliteten.

Program för köp av tillgångar (APP)

Månatliga nettoköp inom APP kommer att uppgå till 40 miljarder euro i april, 30 miljarder euro i maj och 20 miljarder euro i juni. Vid dagens sammanträde gjorde ECB-rådet bedömningen att inkommande data sedan det förra sammanträdet stärker dess förväntningar om att nettotillgångsköp under APP-programmet bör avslutas under det tredje kvartalet. Kalibreringen av nettoköpen för det tredje kvartalet kommer att vara databeroende och återspegla ECB-rådets fortlöpande bedömning av utsikterna.

ECB-rådet avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent.

Eventuella justeringar av ECB:s styrräntor kommer att ske en viss tid efter det att ECB-rådets nettotillgångsköp inom APP har avslutats och de kommer att vara avvägda och ske gradvis. ECB:s styrräntebana kommer även framöver att avgöras av ECB-rådets framåtblickande vägledning och strategiska åtagande om stabilisering av inflationen på 2 procent på medellång sikt. Följaktligen förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande nivåer till dess att man ser att inflationen når 2 procent i god tid före slutet av bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation som stabiliseras på 2 procent på medellång sikt.

Stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

ECB-rådet avser att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom PEPP fram till åtminstone slutet av 2024. Den framtida utfasningen av PEPP-portföljen kommer under alla förhållanden att hanteras så att den inte inverkar på en lämplig penningpolitisk inriktning.

För det fall att fragmentering till följd av pandemin åter skulle uppstå kan närhelst det behövs PEPP-återinvesteringar på ett flexibelt vis justeras över tid, tillgångsklasser och jurisdiktioner. Detta kan inbegripa förvärv av obligationer utgivna av Republiken Grekland över och utöver överrullning av inlösen i syfte att undvika avbrott i förvärv i den jurisdiktionen vilket skulle kunna motverka den penningpolitiska transmissionen till den grekiska ekonomin som håller på att återhämta sig från följderna av pandemin. Nettoköp inom PEPP kan återupptas om det skulle bli nödvändigt för att motverka negativa chocker relaterade till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet kommer att fortsätta övervaka bankernas finansieringsförhållanden och säkerställa att förfall av transaktioner i den tredje serien av riktade långfristiga transaktioner (TLTRO-III) inte hindrar en smidig transmission av penningpolitiken. ECB-rådet kommer även regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen. Som tidigare tillkännagivits räknar ECB-rådet med att de speciella villkor som är tillämpliga inom TLTRO-III upphör i juni i år. ECB-rådet kommer även att bedöma lämplig kalibrering av sitt tvåledade system för reserversättning så att policyn för negativ styrränta inte inskränker på bankers förmedlingskapacitet i ett läge med stor överskottslikviditet.

***

ECB-rådet står redo att vid behov justera alla sina instrument inom sitt mandat för att säkerställa att inflationen stabiliseras på 2-procentsmålet på medellång sikt. Pandemin har visat att när det råder stressade förhållanden har flexibilitet i utformning och genomförande av tillgångsköp bidragit till att motverka försvagad transmission av penningpolitiken och gjort ECB-rådets ansträngningar att nå sina mål mer effektiva. Inom ramen för ECB-rådets mandat kommer under stressade förhållanden flexibilitet att vara ett fortsatt inslag i penningpolitiken närhelst hot mot transmissionen skulle kunna äventyra möjligheten att uppnå prisstabilitet.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media