Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ увеличава своя капитал

16 декември 2010 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да увеличи своя записан капитал с 5 млрд. евро – от 5,76 млрд. евро на 10,76 млрд. евро – считано от 29 декември 2010 г. Решението бе взето от Управителния съвет на ЕЦБ в съответствие с Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, както и с Регламент № 1009/2000 на Съвета от 8 май 2000 г., който предвижда увеличаване на капитала на ЕЦБ със сума до този размер.

Решението е резултат от направена през 2009 г. оценка на адекватността на нормативно изискуемия капитал. Увеличението на капитала бе счетено за целесъобразно, като се има предвид повишената колебливост на обменните курсове, лихвените проценти, цената на златото и кредитния риск. Тъй като максималният размер на провизиите и резервите на ЕЦБ е равен на равнището на внесения капитал, това решение ще позволи на Управителния съвет да повиши провизиите със сума, съответстваща на увеличението на капитала, започвайки от разпределението на част от печалбата за тази година. В по-дългосрочна перспектива увеличението на капитала – първо по рода си от 12 години – е мотивирано от необходимостта да се осигури адекватна капиталова база в значително разрасналата се финансова система.

За да протече гладко прехвърлянето на капитал към ЕЦБ, Управителният съвет взе решение националните централни банки (НЦБ) от еврозоната да внесат своето допълнително участие в капитала в размер на 3 489 575 000 евро на три еднакви годишни вноски. Следователно настоящите НЦБ от еврозоната ще изплатят 1 163 191 667 евро като първа вноска на 29 декември 2010 г. Останалите два транша ще бъдат изплатени съответно в края на 2011 г. и 2012 г. Освен това минималният процент от записания капитал, който НЦБ извън еврозоната са задължени да внасят като принос към оперативните разходи на ЕЦБ, ще бъде намален от 7,00 % на 3,75 %. Следователно НЦБ извън еврозоната ще направят само незначителни корекции в своя капиталов дял, в резултат на които на 29 декември 2010 г. общата сума на плащанията ще възлиза на 84 220 евро.

Съответните решения и правни инструменти на ЕЦБ ще бъдат своевременно публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Записан и внесен капитал на ЕЦБ (в евро)

Централна банка на Белгия ( Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique) 139 730 384,68 139 730 384,68 261 010 384,68 180 157 051,35
Централна банка на Германия ( Deutsche Bundesbank) 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43 2 037 777 027,43 1 406 533 694,10
Централна банка на Ирландия ( Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland) 63 983 566,24 63 983 566,24 119 518 566,24 82 495 232,91
Централна банка на Гърция ( Bank of Greece) 113 191 059,06 113 191 059,06 211 436 059,06 145 939 392,39
Централна банка на Испания ( Banco de España) 478 364 575,51 478 364 575,51 893 564 575,51  616 764 575,51
Централна банка на Франция ( Banque de France) 819 233 899,48 819 233 899,48 1 530 293 899,48 1 056 253 899,48
Централна банка на Италия ( Banca d’Italia) 719 885 688,14 719 885 688,14 1 344 715 688,14 928 162 354,81
Централна банка на Кипър ( Central Bank of Cyprus) 7 886 333,14 7 886 333,14 14 731 333,14 10 167 999,81
Централна банка на Люксембург ( Banque centrale du Luxembourg) 10 063 859,75 10 063 859,75 18 798 859,75 12 975 526,42
Централна банка на Малта ( Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta) 3 640 732,32 3 640 732,32 6 800 732,32 4 694 065,65
Централна банка на Нидерландия ( De Nederlandsche Bank) 229 746 339,12 229 746 339,12 429 156 339,12 296 216 339,12
Централна банка на Австрия ( Oesterreichische Nationalbank)  111 854 587,70  111 854 587,70 208 939 587,70 144 216 254,37
Централна банка на Португалия ( Banco de Portugal) 100 834 459,65 100 834 459,65 188 354 459,65 130 007 792,98
Централна банка на Словения ( Banka Slovenije) 18 941 025,10 18 941 025,10 35 381 025,10 24 421 025,10
Централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) 39 944 363,76 39 944 363,76 74 614 363,76 51 501 030,43
Централна банка на Финландия ( Suomen Pankki) 72 232 820,48 72 232 820,48 134 927 820,48 93 131 153,81
Общо за НЦБ от еврозоната1 4 020 445 721,55 4 020 445 721,55 7 510 020 721,55 5 183 637 388,22
Българска народна банка 50 037 026,77 3 502 591,87 93 467 026,77 3 505 013,50
Централна банка на Чехия ( Česká národní banka) 83 368 161,57 5 835 771,31 155 728 161,57 5 839 806,06
Централна банка на Дания ( Danmarks Nationalbank) 85 459 278,39 5 982 149,49 159 634 278,39 5 986 285,44
Централна банка на Естония ( Eesti Pank) 10 311 567,80 721 809,75 19 261 567,80 722 308,79
Централна банка на Латвия ( Latvijas Banka) 16 342 970,87 1 144 007,96 30 527 970,87 1 144 798,91
Централна банка на Литва ( Lietuvos bankas) 24 517 336,63 1 716 213,56 45 797 336,63 1 717 400,12
Централна банка на Унгария ( Magyar Nemzeti Bank) 79 819 599,69 5 587 371,98 149 099 599,69 5 591 234,99
Централна банка на Полша ( Narodowy Bank Polski) 282 006 977,72 19 740 488,44 526 776 977,72 19 754 136,66
Централна банка на Румъния ( Banca Naţională a României) 141 971 278,46 9 937 989,49 265 196 278,46 9 944 860,44
Централна банка на Швеция ( Sveriges Riksbank) 130 087 052,56 9 106 093,68 242 997 052,56 9 112 389,47
Централна банка на Обединеното кралство ( Bank of England) 836 285 430,59 58 539 980,14 1 562 145 430,59 58 580 453,65
Общо за НЦБ извън еврозоната1 1 740 206 681,03 121 814 467,67 3 250 631 681,03 121 898 688,04
Общо1 5 760 652 402,58 4 142 260 189,22 10 760 652 402,58 5 305 536 076,26

1 Поради закръгляване междинните сборове и общата сума може да не съответстват на сбора от отделните стойности.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите