Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ αυξάνει το κεφάλαιό της

16 Δεκεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να αυξήσει το εγγεγραμμένο κεφάλαιό της κατά 5 δισεκ. ευρώ, από 5,76 δισεκ. ευρώ σε 10,76 δισεκ. ευρώ, με ισχύ από τις 29 Δεκεμβρίου 2010. Η απόφαση αυτή ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ σύμφωνα με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ, καθώς και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1009/2000 του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 στον οποίο προβλέπεται αύξηση του κεφαλαίου της ΕΚΤ μέχρι του ποσού αυτού.

Η απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα αξιολόγησης σχετικά με την επάρκεια του ιδρυτικού κεφαλαίου η οποία πραγματοποιήθηκε το 2009. Η αύξηση του κεφαλαίου κρίθηκε ενδεδειγμένη λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και των τιμών του χρυσού, καθώς και λόγω του πιστωτικού κινδύνου. Καθώς το μέγιστο ύψος των προβλέψεων και των αποθεματικών της ΕΚΤ ισούται με το ύψος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της, η απόφαση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει την πρόβλεψη κατά ένα ποσό ισοδύναμο προς την αύξηση του κεφαλαίου, ξεκινώντας από την κατανομή μέρους των κερδών του τρέχοντος έτους. Από μια πιο μακροπρόθεσμη σκοπιά, η αύξηση του κεφαλαίου – η πρώτη γενική αύξηση σε 12 έτη – στηρίχθηκε επίσης στην ανάγκη να δοθεί επαρκής κεφαλαιακή βάση σε ένα χρηματοοικονομικό σύστημα που έχει αυξηθεί σημαντικά.

Προκειμένου η μεταφορά κεφαλαίου προς την ΕΚΤ να πραγματοποιηθεί ομαλά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν τις πρόσθετες εισφορές τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, οι οποίες ανέρχονται σε 3.489.575.000 ευρώ, σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Συνεπώς, οι ΕθνΚΤ που είναι σήμερα μέλη της ζώνης του ευρώ θα καταβάλουν την πρώτη δόση ύψους 1.163.191.667 ευρώ στις 29 Δεκεμβρίου 2010. Οι υπόλοιπες δύο δόσεις θα καταβληθούν στο τέλος του 2011 και του 2012 αντίστοιχα. Επιπλέον, το ελάχιστο ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου το οποίο υποχρεούνται να καταβάλουν οι ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ ως συνεισφορά στα λειτουργικά έξοδα της ΕΚΤ θα μειωθεί από 7,00% σε 3,75%. Συνεπώς, οι ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ θα πραγματοποιήσουν ελάχιστες μόνο προσαρμογές των μεριδίων συμμετοχής τους, με αποτέλεσμα συνολικές πληρωμές ύψους 84.220 ευρώ στις 29 Δεκεμβρίου 2010.

Οι σχετικές αποφάσεις και νομικές πράξεις της ΕΚΤ θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διατεθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ προσεχώς.

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 139.730.384,68 139.730.384,68 261.010.384,68 180.157.051,35
Deutsche Bundesbank 1.090.912.027,43 1.090.912.027,43 2.037.777.027,43 1.406.533.694,10
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 63.983.566,24 63.983.566,24 119.518.566,24 82.495.232,91
Τράπεζα της Ελλάδος 113.191.059,06 113.191.059,06 211.436.059,06 145.939.392,39
Banco de España 478.364.575,51 478.364.575,51 893.564.575,51  616.764.575,51
Banque de France 819.233.899,48 819.233.899,48 1.530.293.899,48 1.056.253.899,48
Banca d’Italia 719.885.688,14 719.885.688,14 1.344.715.688,14 928.162.354,81
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 7.886.333,14 7.886.333,14 14.731.333,14 10.167.999,81
Banque centrale du Luxembourg 10.063.859,75 10.063.859,75 18.798.859,75 12.975.526,42
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta 3.640.732,32 3.640.732,32 6.800.732,32 4.694.065,65
De Nederlandsche Bank 229.746.339,12 229.746.339,12 429.156.339,12 296.216.339,12
Oesterreichische Nationalbank  111.854.587,70  111.854.587,70 208.939.587,70 144.216.254,37
Banco de Portugal 100.834.459,65 100.834.459,65 188.354.459,65 130.007.792,98
Banka Slovenije 18.941.025,10 18.941.025,10 35.381.025,10 24.421.025,10
Národná banka Slovenska 39.944.363,76 39.944.363,76 74.614.363,76 51.501.030,43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72.232.820,48 72.232.820,48 134.927.820,48 93.131.153,81
Σύνολο ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 1 4.020.445.721,55 4.020.445.721,55 7.510.020.721,55 5.183.637.388,22
Българска народна банка (Κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας) 50.037.026,77 3.502.591,87 93.467.026,77 3.505.013,50
Česká národní banka 83.368.161,57 5.835.771,31 155.728.161,57 5.839.806,06
Danmarks Nationalbank 85.459.278,39 5.982.149,49 159.634.278,39 5.986.285,44
Eesti Pank 10.311.567,80 721.809,75 19.261.567,80 722.308,79
Latvijas Banka 16.342.970,87 1.144.007,96 30.527.970,87 1.144.798,91
Lietuvos bankas 24.517.336,63 1.716.213,56 45.797.336,63 1.717.400,12
Magyar Nemzeti Bank 79.819.599,69 5.587.371,98 149.099.599,69 5.591.234,99
Narodowy Bank Polski 282.006.977,72 19.740.488,44 526.776.977,72 19.754.136,66
Banca Naţională a României 141.971.278,46 9.937.989,49 265.196.278,46 9.944.860,44
Sveriges Riksbank 130.087.052,56 9.106.093,68 242.997.052,56 9.112.389,47
Bank of England 836.285.430,59 58.539.980,14 1.562.145.430,59 58.580.453,65
Σύνολο ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ1 1.740.206.681,03 121.814.467,67 3.250.631.681,03 121.898.688,04
Σύνολο1 5.760.652.402,58 4.142.260.189,22 10.760.652.402,58 5.305.536.076,26

 1 Τα μερικά/γενικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα των επιμέρους στοιχείων λόγω στρογγυλοποιήσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου