Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB palielina kapitālu

2010. gada 16. decembrī

Eiropas Centrālā banka (ECB) pieņēmusi lēmumu ar 2010. gada 29. decembri palielināt parakstīto kapitālu par 5 mljrd. euro (no 5.76 mljrd. euro līdz 10.76 mljrd. euro). ECB Padome pieņēma šo lēmumu saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtiem, kā arī Padomes 2000. gada 8. maija Regulu Nr. 1009/2000, kas paredz ECB kapitāla palielinājumu šādā apmērā.

Šā lēmuma pamatā bija 2009. gadā veiktais statūtkapitāla pietiekamības novērtējums. Kapitāla palielinājums tika uzskatīts par atbilstošu, ņemot vērā valūtas kursu, procentu likmju, zelta cenu augsto svārstīgumu, kā arī kredīta risku. Tā kā maksimālais ECB uzkrājumu un rezervju apjoms ir vienāds ar apmaksātā kapitāla apjomu, šis lēmums ļaus Padomei palielināt uzkrājumu par kapitāla palielinājumam ekvivalentu summu. Tas tiks uzsākts, izmantojot daļu šā gada peļņas. Ilgāka termiņa perspektīvā šo kapitāla palielinājumu, kas ir pirmais vispārējais kapitāla palielinājums 12 gadu laikā, rosināja arī nepieciešamība nodrošināt pietiekamu kapitāla bāzi finanšu sistēmā, kas būtiski paplašinājusies.

Lai nodrošinātu raitu kapitāla pārvešanu ECB, Padome nolēma, ka euro zonas nacionālajām centrālajām bankām (NCB) jāiemaksā papildu kapitāla daļas 3 489 575 000 euro apmērā, veicot trīs vienādus gada maksājumus. Tādējādi 2010. gada 29. decembrī pašreizējo euro zonas valstu NCB veiks pirmo maksājumu 1 163 191 667 euro apmērā. Pārējie divi maksājumi tiks veikti attiecīgi 2011. un 2012. gada beigās. Turklāt minimālā procentuālā daļa no parakstītā kapitāla, kas jāapmaksā ārpus euro zonas esošo valstu NCB, piedaloties ECB darbības izmaksu segšanā, tiks samazināta no 7% līdz 3.75%. Tādējādi ārpus euro zonas esošo valstu NCB veiks tikai nelielas savu kapitāla daļu korekcijas un to kopējā iemaksa 2010. gada 29. decembrī attiecīgi sasniegs 84 220 euro.

Atbilstošie ECB lēmumi un juridiskie instrumenti tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 139 730 384.68 139 730 384.68 261 010 384.68 180 157 051.35
Deutsche Bundesbank 1 090 912 027.43 1 090 912 027.43 2 037 777 027.43 1 406 533 694.10
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 63 983 566.24 63 983 566.24 119 518 566.24 82 495 232.91
Bank of Greece 113 191 059.06 113 191 059.06 211 436 059.06 145 939 392.39
Banco de España 478 364 575.51 478 364 575.51 893 564 575.51  616 764 575.51
Banque de France 819 233 899.48 819 233 899.48 1 530 293 899.48 1 056 253 899.48
Banca d’Italia 719 885 688.14 719 885 688.14 1 344 715 688.14 928 162 354.81
Central Bank of Cyprus 7 886 333.14 7 886 333.14 14 731 333.14 10 167 999.81
Banque centrale du Luxembourg 10 063 859.75 10 063 859.75 18 798 859.75 12 975 526.42
Central Bank of Malta 3 640 732.32 3 640 732.32 6 800 732.32 4 694 065.65
De Nederlandsche Bank 229 746 339.12 229 746 339.12 429 156 339.12 296 216 339.12
Oesterreichische Nationalbank 111 854 587.70 111 854 587.70 208 939 587.70 144 216 254.37
Banco de Portugal 100 834 459.65 100 834 459.65 188 354 459.65 130 007 792.98
Banka Slovenije 18 941 025.10 18 941 025.10 35 381 025.10 24 421 025.10
Národná banka Slovenska 39 944 363.76 39 944 363.76 74 614 363.76 51 501 030.43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72 232 820.48 72 232 820.48 134 927 820.48 93 131 153.81
Euro zonas valstu NCB grupas starpsumma1 4 020 445 721.55 4 020 445 721.55 7 510 020 721.55 5 183 637 388.22
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 50 037 026.77 3 502 591.87 93 467 026.77 3 505 013.50
Česká národní banka 83 368 161.57 5 835 771.31 155 728 161.57 5 839 806.06
Danmarks Nationalbank 85 459 278.39 5 982 149.49 159 634 278.39 5 986 285.44
Eesti Pank 10 311 567.80 721 809.75 19 261 567.80 722 308.79
Latvijas Banka 16 342 970.87 1 144 007.96 30 527 970.87 1 144 798.91
Lietuvos bankas 24 517 336.63 1 716 213.56 45 797 336.63 1 717 400.12
Magyar Nemzeti Bank 79 819 599.69 5 587 371.98 149 099 599.69 5 591 234.99
Narodowy Bank Polski 282 006 977.72 19 740 488.44 526 776 977.72 19 754 136.66
Banca Naţională a României 141 971 278.46 9 937 989.49 265 196 278.46 9 944 860.44
Sveriges Riksbank 130 087 052.56 9 106 093.68 242 997 052.56 9 112 389.47
Bank of England 836 285 430.59 58 539 980.14 1 562 145 430.59 58 580 453.65
Ārpus euro zonas esošo valstu NCB grupas starpsumma1 1 740 206 681.03 121 814 467.67 3 250 631 681.03 121 898 688.04
Kopā1 5 760 652 402.58 4 142 260 189.22 10 760 652 402.58 5 305 536 076.26

 1 Skaitļu noapaļošanas rezultātā visu skaitļu summa var neatbilst kopsummai.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem