Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB ökar sitt kapital

16 december 2010

Europeiska centralbanken (ECB) har beslutat att öka det tecknade kapitalet med 5 miljarder EUR, från 5,76 miljarder EUR till 10,76 miljarder EUR fr.o.m. den 29 december 2010. Beslutet togs av ECB-rådet i enlighet med stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB, samt rådets förordning nr 1009/2000 av den 8 maj vari en ökning av ECB:s kapital med upp till detta belopp förutses.

Detta beslut togs efter en bedömning av om de lagstadgade kapitalkraven uppfylls. Bedömningen gjordes 2009. Kapitalökningen ansågs lämplig med hänsyn till ökad volatilitet i valutakurser, räntor och guldpris liksom kreditrisk. Eftersom ECB:s maximala avsättningar och reserver är lika med det tecknade kapitalets storlek låter detta beslut ECB-rådet höja avsättningarna med ett belopp som är lika med kapitalökningen, med början med årets vinstdisposition. I ett längre perspektiv motiveras ökningen av kapitalet, som är den första på 12 år, även av ett behov att tillhandahålla en tillräcklig kapitalbas i finanssystemet, som har vuxit betydligt.

För att överföringen av kapital till ECB ska gå smidigt beslutade ECB-rådet att de nationella centralbankerna i euroområdet ska betala sina extra bidrag till kapitalet med 3 489 575 000 EUR i lika stora inbetalningar under tre år. De nuvarande nationella centralbankerna i euroområdet kommer således att betala 1 163 191 667 EUR i den första inbetalningen den 29 december 2010. De återstående två inbetalningarna ska betalas vid slutet av 2011 och 2012. Dessutom minskas den minimiprocentsats av det tecknade kapitalet, som de nationella centralbankerna utanför euroområdet ska betala som bidrag till ECB:s driftskostnader, från 7,00 % till 3,75 %. De nationella centralbankerna utanför euroområdet kommer alltså bara att göra mindre justeringar av sina andelar av kapitalet, vilket resulterar i en inbetalning på totalt 84 220 EUR den 29 december 2010.

De aktuella ECB-besluten och rättsliga instrumenten publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle.

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 139 730 384,68 139 730 384,68 261 010 384,68 180 157 051,35
Deutsche Bundesbank 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43 2 037 777 027,43 1 406 533 694,10
Central Bank of Ireland 63 983 566,24 63 983 566,24 119 518 566,24 82 495 232,91
Bank of Greece 113 191 059,06 113 191 059,06 211 436 059,06 145 939 392,39
Banco de España 478 364 575,51 478 364 575,51 893 564 575,51  616 764 575,51
Banque de France 819 233 899,48 819 233 899,48 1 530 293 899,48 1 056 253 899,48
Banca d’Italia 719 885 688,14 719 885 688,14 1 344 715 688,14 928 162 354,81
Central Bank of Cyprus 7 886 333,14 7 886 333,14 14 731 333,14 10 167 999,81
Banque centrale du Luxembourg 10 063 859,75 10 063 859,75 18 798 859,75 12 975 526,42
Central Bank of Malta 3 640 732,32 3 640 732,32 6 800 732,32 4 694 065,65
De Nederlandsche Bank 229 746 339,12 229 746 339,12 429 156 339,12 296 216 339,12
Oesterreichische Nationalbank  111 854 587,70  111 854 587,70 208 939 587,70 144 216 254,37
Banco de Portugal 100 834 459,65 100 834 459,65 188 354 459,65 130 007 792,98
Banka Slovenije 18 941 025,10 18 941 025,10 35 381 025,10 24 421 025,10
Národná banka Slovenska 39 944 363,76 39 944 363,76 74 614 363,76 51 501 030,43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72 232 820,48 72 232 820,48 134 927 820,48 93 131 153,81
Delsumma för de nationella centralbankerna i euroområdet1 4 020 445 721,55 4 020 445 721,55 7 510 020 721,55 5 183 637 388,22
Българска народна банка (Bulgariska nationalbanken) 50 037 026,77 3 502 591,87 93 467 026,77 3 505 013,50
Česká národní banka 83 368 161,57 5 835 771,31 155 728 161,57 5 839 806,06
Danmarks Nationalbank 85 459 278,39 5 982 149,49 159 634 278,39 5 986 285,44
Eesti Pank 10 311 567,80 721 809,75 19 261 567,80 722 308,79
Latvijas Banka 16 342 970,87 1 144 007,96 30 527 970,87 1 144 798,91
Lietuvos bankas 24 517 336,63 1 716 213,56 45 797 336,63 1 717 400,12
Magyar Nemzeti Bank 79 819 599,69 5 587 371,98 149 099 599,69 5 591 234,99
Narodowy Bank Polski 282 006 977,72 19 740 488,44 526 776 977,72 19 754 136,66
Banca Naţională a României 141 971 278,46 9 937 989,49 265 196 278,46 9 944 860,44
Sveriges riksbank 130 087 052,56 9 106 093,68 242 997 052,56 9 112 389,47
Bank of England 836 285 430,59 58 539 980,14 1 562 145 430,59 58 580 453,65
Delsumma för de nationella centralbankerna utanför euroområdet1 1 740 206 681,03 121 814 467,67 3 250 631 681,03 121 898 688,04
Totalt1 5 760 652 402,58 4 142 260 189,22 10 760 652 402,58 5 305 536 076,26

1På grund av avrundningar kan summor av delposter och totaler avvika från summorna av alla poster.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media