Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Годишен отчет на Европейската централна банка за годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

4 март 2010 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) одобри одитирания годишен отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2009 г.

През 2009 г. ЕЦБ отчете излишък в размер на 2218 млн. евро спрямо излишък от 2661 млн. евро през 2008 г. Вследствие на техническа корекция в провизиите за риск ЕЦБ декларира нетна печалба за 2009 г. в размер на 2253 млн. евро.. [1]

След въвеждането на програмата за закупуване на обезпечени облигации Управителният съвет реши също да разшири, като пруденциална мярка, обхвата на провизиите, така че те да обхванат и кредитния риск наред с валутния, лихвения и свързания с цената на златото риск. Размерът на провизиите се преразглежда всяка година.

Съгласно решение на Управителния съвет сумата от 787 млн. евро от нетната печалба за 2009 г., съставляваща целия доход на ЕЦБ от евробанкноти в обращение, бе разпределена между националните централни банки (НЦБ) на 5 януари 2010 г. На 4 март 2010 г. Управителният съвет взе решение да разпредели останалата печалба от 1466 млн. евро между НЦБ.

Постоянният доход на ЕЦБ се получава предимно от приходи от инвестиции на чуждестранните резервни активи на банката и на внесения ѝ капитал, както и от приходи от лихви от 8-процентния ѝ дял от eвpoбанкнотите в обращение. Приходът от лихви през 2009 г. беше повлиян от по-ниските средни лихвени проценти по активите, деноминирани в щатски долари, както и от по-ниския спрямо 2008 г. пределен лихвен процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране.

Общият нетен доход от лихви на ЕЦБ от всички източници възлиза на 1547 млн. евро спрямо 2381 млн. евро през 2008 г. Като се извади лихвеният доход от 787 млн. евро от дела в евробанкнотите в обращение, нетният лихвен доход възлиза на 760 млн. евро спрямо 151 млн. евро през 2008 г. ЕЦБ изплаща лихви в размер на 443 млн. евро на НЦБ по техните вземания във връзка с прехвърлените на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, с 957 млн. евро по-малко отколкото през 2008 г., а нетният лихвен доход от чуждестранните резервни активи възлиза на 700 млн. евро през 2009 г. спрямо 1036 млн. евро през предходната година.

Реализираната печалба от финансови операции нараства с 440 млн. евро до 1103 млн. евро. Увеличението се дължи главно на а) по-високите печалби, генерирани от продажба на ценни книжа, и б) по-високите печалби от продажба на злато поради значителното му поскъпване през 2009 г. и по-големия обем на продажбите на злато през тази година.

Административните разходи на ЕЦБ за персонал, наеми на сгради, разходи за хонорари, други услуги и доставки възлизат на 380 млн. eвpo (при 364 млн. eвpo през 2008 г.). Амортизационните отчисления при дълготрайните активи са в размер на 21 млн. eвpo.

Годишният отчет заедно с доклада на ръководството за годината, която приключва на 31 декември 2009 г., ще бъде публикуван в годишния доклад на ЕЦБ на 19 април 2010 г.

Бележки за редакторите

  1. Счетоводна политика на ЕЦБ: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ); тя е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. [2] Макар че като цяло тя се основава на международно възприетата счетоводна практика, политиката е разработена нарочно с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Особено внимание е отделено на принципа на благоразумие, като са взети предвид големите валутни експозиции на повечето от тези централни банки. Този принцип се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби с цел признаване на доход и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят директно в сметките за преоценка, докато нереализираните загуби в края на годината, надвишаващи салдата по сметките за преоценка, се разглеждат като разходи. От всички НЦБ от Eвpoсистемата се изисква да се придържат към тази политика на отчитане на извършваните от тях операции, включени в седмичния консолидиран финансов отчет на Eвpoсистемата. При изготвянето на собствените си годишни финансови отчети всички НЦБ доброволно прилагат като цяло счетоводната политика на ЕЦБ.
  2. Плащания по чуждестранни резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ. При прехвърлянето на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ при присъединяване към Eвpoсистемата всяка НЦБ се кредитира с лихвоносно вземане от ЕЦБ, еквивалентно на прехвърлените суми. Управителният съвет реши, че тези вземания следва да бъдат деноминирани в eвpo, а плащанията по тях се извършват ежедневно на базата на последния пределен лихвен процент по основните операции на Eвpoсистемата по рефинансиране, след корекция, която отчита нулевата норма на възвръщаемост на компонента злато. През 2009 г. тези плащания доведоха до разходи за лихви в размер на 443 млн. eвpo.
  3. Разпределяне на дохода на ЕЦБ от eвpoбанкноти в обращение: Управителният съвет взе решение, че от 2006 г. този доход е дължим на НЦБ за финансовата година, за която е начислен, но се разпределя на втория работен ден от следващата година. [3] Той се разпределя изцяло, освен в случаите, когато нетната печалба на ЕЦБ за годината е по-малка от дохода ѝ от евробанкноти в обращение, а Управителният съвет взема решение преди края на финансовата година да прехвърли част от или целия доход в провизиите срещу валутен, лихвен, кредитен и свързан с цената на златото риск. Целият доход от евробанкноти за 2009 г. в размер на 787 млн. евро, е разпределен между НЦБ на 5 януари 2010 г.
  1. [1]Корекцията в провизиите за риск в размер на 35 млн. евро се дължи на промени в дела на централните банки в капитала на ЕЦБ и на факта, че провизиите за риск не могат да надхвърлят внесения капитал.

  2. [2]Решение ЕЦБ/2006/17 от 10 ноември 2006 година относно годишните отчети на Европейската централна банка, ОВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 38, изменено.

  3. [3]Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение между националните централни банки на участващите държави-членки, ОВ L 311, 26.11.2005 г., стр. 41.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите