Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Conturile anuale ale Băncii Centrale Europene pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009

4 martie 2010

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat astăzi Conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2009.

BCE a înregistrat un excedent de 2 218 milioane EUR în anul 2009, faţă de cel de 2 661 milioane EUR în anul 2008. În urma unei ajustări tehnice a provizionului său de risc, profitul net declarat al BCE pentru anul 2009 s-a cifrat la 2 253 milioane EUR [1].

De asemenea, Consiliul guvernatorilor a hotărât, ca urmare a iniţierii programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate, să extindă, în scop prudenţial, domeniul de aplicare a provizionului de risc, astfel încât acesta să includă şi riscul de credit, alături de riscul valutar, de dobândă şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului. Volumul acestuia face obiectul unei revizuiri anuale.

Ca urmare a deciziei adoptate de Consiliul guvernatorilor, din rezultatul net pentru anul 2009, suma de 787 milioane EUR, care include toate veniturile BCE aferente bancnotelor euro în circulaţie, a fost repartizată băncilor centrale naţionale (BCN) la data de 5 ianuarie 2010. Consiliul guvernatorilor a decis, la data de 4 martie 2010, ca suma rămasă de 1 466 milioane EUR să fie repartizată BCN.

Veniturile din operaţiuni curente ale BCE provin în special din veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă şi plasamentelor din capitalul vărsat, precum şi din venituri din dobânzi aferente cotei de 8% din totalul bancnotelor euro în circulaţie. În anul 2009, veniturile din dobânzi au fost afectate de scăderea faţă de anul 2008 atât a ratelor medii ale dobânzilor la activele în USD, cât şi a ratei dobânzii marginale la operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului.

BCE a realizat venituri nete totale din dobânzi în valoare de 1 547 milioane EUR din toate sursele, faţă de 2 381 milioane EUR în anul 2008. Excluzând veniturile din dobânzi însumând 787 milioane EUR, aferente cotei din bancnotele euro în circulaţie, veniturile nete din dobânzi s-au ridicat la 760 milioane EUR, faţă de 151 milioane EUR în anul 2008. BCE a plătit dobânzi în valoare de 443 milioane EUR la creanţele BCN aferente activelor externe de rezervă transferate de către acestea la BCE, respectiv cu 957 milioane EUR mai puţin faţă de anul 2008, iar veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă s-au cifrat la 700 milioane EUR în anul 2009, comparativ cu 1 036 milioane EUR în anul precedent.

Profitul realizat din operaţiuni financiare a sporit cu 440 milioane EUR, până la 1 103 milioane EUR. Această creştere s-a datorat în principal profitului superior obţinut din vânzările de titluri, precum şi din vânzarea de aur, ca urmare a majorării semnificative a preţului aurului în anul 2009, precum şi sporirii volumului de aur vândut în perioada analizată.

Cheltuielile administrative ale BCE cu personalul, chiriile, serviciile specializate şi alte bunuri şi servicii s-au ridicat la 380 milioane EUR, faţă de 364 milioane EUR în anul 2008. Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale au atins nivelul de 21 milioane EUR.

Conturile anuale şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2009 vor fi publicate în Raportul anual al BCE la data de 19 aprilie 2010.

Note explicative

  1. Politicile contabile ale BCE: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv pentru BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [2]. Deşi se bazează, în general, pe practicile contabile recunoscute la nivel internaţional, aceste politici au fost elaborate ţinându-se seama mai ales de situaţia specifică a băncilor centrale din Eurosistem. Politicile acordă o atenţie deosebită principiului prudenţei, în contextul expunerilor valutare mari ale majorităţii băncilor centrale. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferenţiat al profitului şi pierderii nerealizate, cu scopul de evidenţiere a veniturilor, precum şi interdicţiei de compensare între pierderile nerealizate aferente unui activ şi profitul nerealizat aferent unui alt activ. Profitul nerealizat este transferat direct în conturile de reevaluare, în timp ce pierderea nerealizată la sfârşitul anului care depăşeşte valoarea cumulată a soldurilor conturilor de reevaluare reprezintă cheltuieli. Toate BCN care fac parte din Eurosistem trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operaţiunilor incluse în situaţiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului. În procesul de elaborare a propriilor situaţii financiare anuale, toate BCN aplică, în mod voluntar şi în linii mari, aceleaşi politici ca şi BCE.
  2. Plata dobânzii la creanţele BCN aferente activelor externe de rezervă transferate la BCE: În momentul transferării activelor externe de rezervă către BCE după aderarea la Eurosistem, fiecare BCN dobândeşte o creanţă asupra BCE, reprezentând contravaloarea transferului. Consiliul guvernatorilor a hotărât ca aceste creanţe să fie exprimate în euro şi să fie plătite zilnic la cea mai recentă rată marginală a dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului, ajustată pentru a reflecta randamentul zero al componentei aur. În anul 2009, această plată s-a materializat în cheltuieli cu dobânzile în valoare de 443 milioane EUR.
  3. Repartizarea veniturilor BCE aferente bancnotelor euro în circulaţie: Consiliul guvernatorilor a hotărât ca, începând cu anul 2006, aceste venituri să fie calculate în contul BCN în exerciţiul financiar în care se înregistrează, fiind distribuite efectiv în a doua zi lucrătoare a anului următor [3]. Veniturile sunt repartizate integral, cu excepţia cazurilor în care profitul net al BCE aferent exerciţiului respectiv este inferior veniturilor rezultate din bancnotele euro în circulaţie şi sub rezerva unei decizii a Consiliului guvernatorilor, adoptată înainte de încheierea exerciţiului financiar, de a transfera, parţial sau integral, acest venit în contul provizioanelor de risc valutar, de dobândă, de credit şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului. În consecinţă, toate veniturile aferente bancnotelor euro în circulaţie pentru anul 2009, în valoare de 787 milioane EUR, au fost repartizate BCN la data de 5 ianuarie 2010.
  1. [1]Ajustarea provizionului de risc, în valoare de 35 milioane EUR, s-a datorat fluctuaţiilor cotelor băncilor centrale aferente capitalului BCE şi faptului că provizionul de risc nu poate depăşi valoarea capitalului său.

  2. [2]Decizia BCE/2006/17 din 10 noiembrie 2006 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene, JO L 348, 11.12.2006, p. 38, cu modificările ulterioare.

  3. [3]Decizia BCE/2005/11 din 17 noiembrie 2005 privind distribuţia către băncile centrale naţionale ale statelor membre participante a venitului BCE rezultat din bancnotele euro în circulaţie, JO L 311, 26.11.2005, p. 41.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media