Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

4 Μαρτίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε σήμερα τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Η ΕΚΤ κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 2.218 εκατ. ευρώ το 2009, έναντι πλεονάσματος ύψους 2.661 εκατ. ευρώ το 2008. Έπειτα από τεχνική προσαρμογή στην πρόβλεψη της ΕΚΤ έναντι κινδύνων, το δηλωθέν καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το 2009 ανήλθε σε 2.253 εκατ. ευρώ. [1]

Μετά τη θέσπιση του προγράμματος για την αγορά καλυμμένων ομολογιών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης, τηρώντας την αρχή της συντηρητικότητας, να επεκτείνει το σκοπό της πρόβλεψης ώστε να συμπεριλάβει και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, πέραν του συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου και κινδύνου τιμής χρυσού. Το ύψος της πρόβλεψης επανεξετάζεται ετησίως.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το καθαρό αποτέλεσμα για το 2009, ποσό ύψους 787 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί το σύνολο του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, διανεμήθηκε στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) στις 5 Ιανουαρίου 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 4 Μαρτίου 2010 να διανείμει στις ΕθνΚΤ το εναπομένον ποσό ύψους 1.466 εκατ. ευρώ.

Το τακτικό εισόδημα της ΕΚΤ προέρχεται κυρίως από την επένδυση των συναλλαγματικών διαθεσίμων που κατέχει και του καταβεβλημένου κεφαλαίου της, καθώς και από τόκους-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ. Το 2009 οι τόκοι-έσοδα επηρεάστηκαν από τη μείωση των μέσων επιτοκίων επί στοιχείων ενεργητικού που είναι εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς και από τη μείωση του οριακού επιτοκίου των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος σε σύγκριση με το 2008.

Οι συνολικοί καθαροί τόκοι-έσοδα της ΕΚΤ ήταν 1.547 εκατ. ευρώ από όλες τις πηγές, έναντι 2.381 εκατ. ευρώ το 2008. Αν εξαιρεθούν τόκοι-έσοδα ύψους 787 εκατ. ευρώ επί του μεριδίου της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια, οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν σε 760 εκατ. ευρώ, έναντι 151 εκατ. ευρώ το 2008. Η ΕΚΤ κατέβαλε τόκους ύψους 443 εκατ. ευρώ στις ΕθνΚΤ επί των απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβίβασαν, ποσό το οποίο είναι κατά 957 εκατ. ευρώ μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό του 2008, ενώ οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων ανήλθαν σε 700 εκατ. ευρώ το 2009, έναντι 1.036 εκατ. ευρώ το 2008.

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αυξήθηκαν κατά 440 εκατ. ευρώ σε 1.103 εκατ. ευρώ. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως (α) στα αυξημένα κέρδη από πωλήσεις τίτλων και (β) στα αυξημένα κέρδη από την πώληση χρυσού, λόγω της σημαντικής ανόδου της τιμής του χρυσού το 2009 σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο πωλήσεων χρυσού το εν λόγω έτος.

Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ που περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού, μισθώματα κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες ήταν 380 εκατ. ευρώ (2008: 364 εκατ. ευρώ). Οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί θα δημοσιευθούν, μαζί με έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ στις 19 Απριλίου 2010.

Σημείωμα για τον συντάκτη

  1. Λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει κοινές λογιστικές πολιτικές για το Ευρωσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 26.4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό του ΕΣΚΤ), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [2] Οι πολιτικές αυτές, αν και γενικά βασίζονται σε διεθνώς παραδεκτές λογιστικές πρακτικές, έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της συντηρητικότητας, λόγω των υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων που διατρέχουν οι περισσότερες από αυτές τις κεντρικές τράπεζες. Αυτή η συντηρητική προσέγγιση εφαρμόζεται ιδίως στη διαφορετική αντιμετώπιση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών κατά την αναγνώριση εσόδων, καθώς και στην απαγόρευση συμψηφισμού των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που καταγράφονται επί ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι μη πραγματοποιηθέντων κερδών που καταγράφονται επί ενός άλλου. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής, ενώ οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που καταγράφονται στο τέλος της χρήσης και υπερβαίνουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Όλες οι ΕθνΚΤ οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις πολιτικές για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις που διενεργούν στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος. Όλες οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν εθελουσίως τις ίδιες σε γενικές γραμμές πολιτικές με την ΕΚΤ κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.
  2. Τόκοι από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που έχουν μεταβιβαστεί στην ΕΚΤ: Όλες οι ΕθνΚΤ, με τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ κατά την ένταξή τους στο Ευρωσύστημα, αποκτούν έντοκες απαιτήσεις έναντι της ΕΚΤ για το αντίστοιχο ποσό που μεταβίβασε η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και να τοκίζονται σε ημερήσια βάση με το πιο πρόσφατο οριακό επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, διορθωμένο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το μηδενικό επιτόκιο που εφαρμόζεται επί του μέρους των διαθεσίμων που μεταβιβάστηκε υπό μορφή χρυσού. Για το 2009 προέκυψαν έτσι τόκοι-έξοδα ύψους 443 εκατ. ευρώ.
  3. Διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, από το 2006 και εξής, το εισόδημα αυτό θα καθίσταται πληρωτέο προς τις ΕθνΚΤ εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται, αλλά θα διανέμεται τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του επόμενου έτους. [3] Το εισόδημα αυτό διανέμεται στο ακέραιο, εκτός εάν το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το συγκεκριμένο έτος υπολείπεται του εισοδήματός της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της χρήσης για μεταφορά μέρους ή του συνόλου αυτού του εισοδήματός στην πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού. Το συνολικό εισόδημα από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ για το 2009, ύψους 787 εκατ. ευρώ, διανεμήθηκε στις ΕθνΚΤ στις 5 Ιανουαρίου 2010.
  1. [1]Η προσαρμογή στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων κατά 35 εκατ. ευρώ οφείλεται σε διακυμάνσεις των μεριδίων των κεντρικών τραπεζών στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και στο γεγονός ότι η πρόβλεψη έναντι κινδύνων δεν μπορεί να υπερβαίνει το κεφάλαιό της.

  2. [2]Απόφαση ΕΚΤ/2006/17 της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΕ L 348 της 11.12.2006, σ. 38, όπως τροποποιήθηκε.

  3. [3]Απόφαση ΕΚΤ/2005/11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών, ΕΕ L 311 της 26.11.2005, σ. 41.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου