Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Jaarrekening van de Europese Centrale Bank voor het jaar 2009

4 maart 2010

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag zijn goedkeuring gehecht aan de door de accountants gecontroleerde Jaarrekening van de ECB voor het jaar 2009.

De ECB realiseerde in 2009 een overschot van €2.218 miljoen, vergeleken met een overschot van €2.661 miljoen in 2008. Na een technische aanpassing van de risicovoorziening bedraagt de gerapporteerde netto winst van de ECB voor 2009 €2.253 miljoen. [1]

De Raad van Bestuur heeft, nadat een programma voor de aankoop van gedekte obligaties was opgezet, voorzichtigheidshalve tevens besloten dat de voorziening, naast het wisselkoers-, rente- en goudprijsrisico, ook zal dienen ter dekking van het kredietrisico. De omvang van de voorziening wordt jaarlijks herzien.

Na een besluit daartoe van de Raad van Bestuur is op 5 januari 2010 uit het netto resultaat voor 2009 een bedrag van €787 miljoen, te weten de volledige inkomsten van de ECB uit de eurobankbiljetten in omloop, onder de nationale centrale banken verdeeld. Op 4 maart 2010 heeft de Raad van Bestuur besloten de resterende €1.466 miljoen aan de nationale centrale banken uit te keren.

De reguliere inkomsten van de ECB komen voornamelijk voort uit beleggingsbaten op de door haar aangehouden externe reserves en haar volgestorte kapitaal, en uit rentebaten op haar aandeel van 8% in de eurobankbiljetten in omloop. De rentebaten werden in 2009 beïnvloed door de lagere gemiddelde rente op in Amerikaanse dollar luidende activa en door een, vergeleken met 2008, lagere marginale rente voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem.

In totaal heeft de ECB uit alle bronnen netto rentebaten gerealiseerd van €1.547 miljoen, vergeleken met €2.381 miljoen in 2008. Afgezien van de rentebaten van €787 miljoen die werden gerealiseerd op haar aandeel in de bankbiljetten in omloop, bedroegen de netto rentebaten €760 miljoen, vergeleken met €151 miljoen in 2008. De ECB heeft de nationale centrale banken een rentevergoeding van €443 miljoen op hun vorderingen uit hoofde van de door hen aan de ECB overgedragen externe reserves uitgekeerd, €957 miljoen minder dan in 2008. De rentebaten uit de externe reserves bedroegen in 2009 €700 miljoen, vergeleken met €1.036 miljoen in het voorgaande jaar.

De gerealiseerde winsten uit financiële transacties stegen met €440 miljoen tot €1.103 miljoen. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van (a) hogere winsten uit effectenverkopen, en (b) hogere winsten uit de verkoop van goud, dankzij de aanzienlijke stijging van de goudprijs in 2009 in combinatie met het hogere volume van verkocht goud in dat jaar.

De beheerkosten van de ECB ter zake van personeel, huur, honoraria van professionals en overige goederen en diensten bedroegen €380 miljoen (€364 miljoen in 2008). De afschrijvingen op vaste activa bedroegen €21 miljoen.

De Jaarrekening zal, samen met een managementverslag voor het jaar 2009, op 19 april 2010 worden gepubliceerd in het Jaarverslag van de ECB.

Toelichting voor redacties

  1. De door de ECB gehanteerde regels voor de opstelling van de Jaarrekening: de gemeenschappelijke grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn door de Raad van Bestuur vastgelegd voor het Eurosysteem, waaronder de ECB, overeenkomstig Artikel 26.4 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank (Statuten van het ESCB), en zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. [2] Hoewel deze in algemene zin gebaseerd zijn op internationaal geaccepteerde financieel-administratieve praktijken, zijn deze grondslagen zo opgesteld dat zij in het bijzonder de unieke omstandigheden van de centrale banken van het Eurosysteem in acht nemen. Zij zijn vooral gericht op het voorzichtigheidsbeginsel, gezien de grote wisselkoersrisico's voor de meeste van deze centrale banken. Deze voorzichtigheidsbenadering komt met name tot uiting in de verschillende behandeling van ongerealiseerde winsten en ongerealiseerde verliezen ten behoeve van de resultaatbepaling, en in het verbod van saldering van ongerealiseerde verliezen op een activum tegen ongerealiseerde winsten op een ander. Ongerealiseerde winsten worden rechtstreeks overgedragen naar herwaarderingsrekeningen, terwijl ongerealiseerde verliezen per de jaarultimo die herwaarderingsrekeningssaldi overschrijden als kosten worden behandeld. Van alle nationale centrale banken wordt vereist dat zij deze grondslagen in acht nemen bij de verslaglegging over hun transacties als onderdeel van het Eurosysteem, die worden opgenomen in het wekelijkse geconsolideerde financiële overzicht (de zogeheten “Weekstaat”) van het Eurosysteem. Alle nationale centrale banken passen bij het opstellen van hun eigen jaarrekening vrijwillig globaal dezelfde grondslagen toe als de ECB.
  2. Rentevergoeding op aan de ECB overgedragen externe reserves: iedere nationale centrale bank verkrijgt bij haar overdracht van externe reserves aan de ECB bij toetreding tot het Eurosysteem een rentedragende vordering op de ECB voor de waarde van het bedrag dat zij daarbij overdraagt. De Raad van Bestuur heeft besloten dat deze vorderingen in euro dienen te luiden en dat de rentevergoeding erover op dagbasis zal plaatsvinden tegen de laatste beschikbare marginale rente voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem, met een correctie vanwege het rendement van nul op de goudcomponent. In 2009 heeft deze rentevergoeding geresulteerd in rentelasten van €443 miljoen.
  3. Verdeling van de inkomsten van de ECB uit de eurobankbiljetten in omloop: de Raad van Bestuur heeft besloten dat deze inkomsten vanaf 2006 aan de nationale centrale banken verschuldigd zijn in het financiële jaar waarin zij worden opgebouwd, maar dat zij zullen worden verdeeld op de tweede werkdag van het daaropvolgende jaar. [3] Deze inkomsten worden in hun geheel verdeeld, tenzij de netto winst van de ECB voor het jaar minder is dan haar inkomsten uit de in omloop zijnde bankbiljetten, en afhankelijk van een beslissing van de Raad van Bestuur voor het einde van het boekjaar deze inkomsten geheel of gedeeltelijk naar de voorziening tegen wisselkoers-, rente-, krediet- en goudprijsrisico’s over te dragen. Dientengevolge werden de inkomsten uit de eurobankbiljetten voor 2009, ten belope van €787 miljoen, op 5 januari 2010 in hun geheel onder de nationale centrale banken verdeeld.
  1. [1]De aanpassing van de risicovoorziening ten belope van €35 miljoen komt voort uit fluctuaties in het aandeel van de nationale centrale banken in het kapitaal van de ECB en uit het feit dat de risicovoorziening niet hoger mag zijn dan haar kapitaal.

  2. [2]Besluit ECB/2006/17 van 10 november 2006 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank, PB L 348 van 11.12.2006, blz. 38, zoals gewijzigd.

  3. [3]Besluit ECB/2005/11 van 17 november 2005 inzake de verdeling van de inkomsten van de Europese Centrale Bank uit in omloop zijnde eurobankbiljetten onder de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten, PB L 311 van 26.11.2005, blz. 41.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media