Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.

4 marca 2010 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła dziś zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.

W roku 2009 EBC odnotował nadwyżkę w kwocie 2218 mln euro, w porównaniu z nadwyżką 2661 mln euro za rok 2008. Po korekcie technicznej rezerwy celowej na ryzyko zadeklarowany wynik finansowy EBC za 2009 r. wyniósł 2253 mln euro [1].

Po uruchomieniu programu skupu obligacji zabezpieczonych Rada Prezesów zdecydowała ze względów ostrożnościowych o objęciu rezerwą, oprócz ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian ceny złota, również ryzyka kredytowego. Poziom rezerwy podlega corocznej weryfikacji.

5 stycznia 2010 r., na podstawie decyzji Rady Prezesów, kwotę 787 mln euro z wyniku finansowego za 2009 r., obejmującą całość dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu, rozdzielono między krajowe banki centralne. 4 marca 2010 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o rozdzieleniu między krajowe banki centralne pozostałej kwoty 1466 mln euro.

Stałe dochody EBC obejmują przede wszystkim zyski inwestycyjne na rezerwowych aktywach walutowych i opłaconym kapitale, a także przychody odsetkowe związane z 8‑procentowym udziałem EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu. W 2009 r. na przychodach odsetkowych odbiło się niższe niż w 2008 r. przeciętne oprocentowanie aktywów denominowanych w dolarach amerykańskich oraz niższa krańcowa stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu.

Całkowity wynik z tytułu odsetek ze wszystkich źródeł wyniósł 1547 mln euro, wobec 2381 mln euro w 2008 r. Po wyłączeniu 787 mln euro przychodów odsetkowych z tytułu udziału EBC w łącznej wartości banknotów w obiegu wynik z tytułu odsetek wyniósł 760 mln euro, wobec 151 mln euro w 2008 r. EBC przekazał krajowym bankom centralnym kwotę 443 mln euro z tytułu należnych im odsetek od rezerwowych aktywów walutowych przekazanych EBC, czyli o 957 mln euro mniej niż w 2008 r.; przychody z tytułu odsetek od rezerwowych aktywów walutowych wyniosły w 2009 r. 700 mln euro, wobec 1036 mln euro w roku poprzednim.

Zrealizowane zyski z tytułu operacji finansowych wzrosły o 440 mln euro do 1103 mln euro, głównie w wyniku a) wzrostu zysków ze sprzedaży papierów wartościowych oraz b) wzrostu zysków ze sprzedaży złota, który wynikał głównie ze znacznego wzrostu ceny złota w 2009 r. w połączeniu ze wzrostem jego sprzedaży.

Koszty administracyjne poniesione przez EBC z tytułu zatrudnienia, najmu nieruchomości, usług biznesowych oraz zakupów towarów i usług wyniosły 380 mln euro (wobec 364 mln euro w 2008 r.). Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wyniosły 21 mln euro.

Sprawozdanie finansowe zostanie opublikowane wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. w Raporcie Rocznym EBC w dniu 19 kwietnia 2010 r.

Informacje dla wydawców

  1. Zasady rachunkowości EBC. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości dla Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [2]. Zasady te opierają się zasadniczo na międzynarodowej praktyce rachunkowości, ale uwzględniają szczególne warunki działania banków centralnych Eurosystemu. Z uwagi na wysokie ryzyko kursowe ponoszone przez większość banków centralnych szczególną uwagę zwraca się na kwestię ostrożnej wyceny. Ostrożne podejście dotyczy szczególnie odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat dla celów ujmowania dochodów, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych zysków z niezrealizowanymi stratami z tytułu różnych składników aktywów. Niezrealizowane zyski są przenoszone bezpośrednio na konto różnic z wyceny, natomiast niezrealizowane straty powyżej salda różnic z wyceny na koniec roku obciążają koszty. Wszystkie krajowe banki centralne winny przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu; sprawozdania te wchodzą do tygodniowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu. Ogólnie te same zasady rachunkowości stosują dobrowolnie wszystkie krajowe banki centralne przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
  2. Odsetki z tytułu rezerwowych aktywów walutowych przekazanych do EBC. Po przekazaniu EBC rezerwowych aktywów walutowych w momencie przystąpienia do Eurosystemu krajowy bank centralny uzyskuje oprocentowaną należność od EBC w wysokości przekazanej kwoty. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów należności te są denominowane w euro, a odsetki są naliczane codziennie według ostatniej dostępnej krańcowej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, skorygowanej w taki sposób, by uwzględnić zerową rentowność złota. W 2009 r. koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 443 mln euro.
  3. Podział dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu. Rada Prezesów postanowiła, że od 2006 r. dochód z tego tytułu należny krajowym bankom centralnym będzie naliczany memoriałowo w roku obrotowym, którego dotyczy, natomiast jego podział nastąpi drugiego dnia roboczego roku następnego [3]. Rozdysponowana zostaje pełna kwota, chyba że zysk netto EBC za dany rok jest niższy od jego dochodu z tytułu banknotów euro w obiegu, i z zastrzeżeniem ewentualnej decyzji Rady Prezesów, podjętej przed zakończeniem roku obrotowego, o przekazaniu części tego dochodu na rezerwę celową na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota. 5 stycznia 2010 r. rozdzielono między krajowe banki centralne cały dochód z tytułu banknotów euro za 2009 r. w kwocie 787 mln euro.
  1. [1]Korekta rezerwy celowej na ryzyko o 35 mln euro wynikała ze zmian w udziałach banków centralnych w kapitale EBC oraz z tego, że wysokość tej rezerwy nie może przewyższać wartości kapitału.

  2. [2]Decyzja EBC/2006/17 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego, Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 38, z późniejszymi zmianami.

  3. [3]Decyzja EBC/2005/11 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału przychodów Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów w obiegu pomiędzy uczestniczące państwa członkowskie, Dz.U. L 311 z 26.11.2005, s. 41.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami