Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

11 януари 2010 г.

През втората половина на 2009 г. са изтеглени от обращение общо 447 000 фалшиви евробанкноти. Това е с около 8 % повече от задържаното през предходните шест месеца количество. От таблицата по-долу, в която е представена полугодишната тенденция по отношение на броя заловени фалшиви банкноти, проличава, че общият им брой нараства, макар и по-бавно спрямо предходните шестмесечни периоди.

Период 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Брой фалшиви банкноти 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000

Сравнението на тези данни с нарастващия брой на истинските евробанкноти в обращение (средно 12,8 млрд. банкноти през втората половина на 2009 г.) показва, че делът на фалшификатите все още е много малък.

Независимо от това Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и шестнадесетте национални централни банки от еврозоната – приканва гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават при касови операции. В допълнение Евросистемата полага значителни усилия, за да информира добре обществеността как да разпознава фалшивите банкноти и да гарантира на хората, работещи професионално с пари в брой, че банкнотообработващите машини могат по надежден начин да идентифицират и изтеглят от обращение фалшивите банкноти. Истинските банкноти се разпознават лесно, като се използва тестът „ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ“, описан на уебсайта на ЕЦБ (www.euro.ecb.eu) и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При съмнение банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че може да е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка.

Таблицата по-долу представя процентна разбивка по купюри на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2009 г.

 Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Процентна разбивка 0,5 % 1 % 47 % 39 % 11 % 1 % 0,5 %

Както и през предходното полугодие, най-често фалшифицираната купюра е тази от 20 €, чийто дял е почти половината от всички открити фалшификати. Втората най-често фалшифицирана купюра е банкнотата от 50 € – почти една трета от общия брой. Трите средни купюри (20 €, 50 € и 100 €) заедно представляват 97 % от всички фалшиви банкноти. Делът на фалшифицираните големи купюри (200 € и 500 €) е много малък.

Повечето (над 98 %) от заловените през втората половина на 2009 г. фалшификати са открити в страните от еврозоната, само около 1 % са открити в държави-членки на ЕС извън еврозоната и по-малко от 0,5 % – в други части на света.

Данни за контакт за медиите