Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Översikt över ECB-rådets och Allmänna rådets sammanträden och efterföljande presskonferenser under 2007

2 juni 2006

ECB-rådet har beslutat att sammanträden även fortsättningsvis normalt ska hållas den första och tredje torsdagen i varje månad även under 2007

I enlighet med vad som tillkännagavs den 8 november 2001 fattas ECB:s penningpolitiska beslut även framöver av ECB-rådet och, som regel, endast vid det första sammanträdet i månaden. Räntebesluten fattas således vanligtvis vid det sammanträdet. När ett andra sammanträde hålls den månaden behandlar ECB-rådet ärenden som gäller ECB:s och Eurosystemets övriga uppgifter och ansvarsområden. Om förhållandena så kräver kan ECB-rådet naturligtvis besluta att ändra styrräntorna vid någon annan tidpunkt, oberoende av tidigare fastlagda sammanträden. ECB-rådets sammanträdesprogram för 2007 tar också hänsyn till att uppfyllandeperioderna kommer att börja på avvecklingsdagen för de huvudsakliga refinansieringstransaktioner som följer på det sammanträde då ECB-rådet behandlar den månadsvisa bedömningen av penningpolitiken.

I linje med praxis kommer två av ECB-rådets sammanträden att hållas utanför Frankfurt, det första, den 10 maj 2007, under värdskap av Central Bank and Financial Authority of Ireland, och det andra, den 4 oktober 2007, under värdskap av Oesterreichische Nationalbank.

Allmänna rådet har beslutat att nuvarande praxis med kvartalsvisa sammanträden skall fortsätta.

Slutligen kommer nuvarande praxis för presskonferenser att fortsätta, dvs. de kommer att hållas efter det sammanträde i ECB-rådet då räntebeslut normalt tas.

ECB-rådets sammanträden 2007

11 januari 2007

8 februari 2007

22 februari 2007

8 mars 2007

22 mars 2007

12 april 2007

26 april 2007

10 maj 2007 (Dublin)

24 maj 2007

6 juni 2007

21 juni 2007

5 juli 2007

19 juli 2007

2 augusti 2007

6 september 2007

20 september 2007

4 oktober 2007 (Wien)

25 oktober 2007

8 november 2007

22 november 2007

6 december 2007

20 december 2007

10 januari 2008

Allmänna rådets sammanträden 2007

22 mars 2007

21 juni 2007

20 september 2007

20 december 2007

Presskonferenser 2007

11 januari 2007

8 februari 2007

8 mars 2007

12 april 2007

10 maj 2007 (Dublin)

6 juni 2007

5 juli 2007

6 september 2007

4 oktober 2007 (Wien)

8 november 2007

6 december 2007

10 januari 2008

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media