Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital

26 april 2004

I enlighet med artikel 29 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB) viktas de nationella centralbankernas andelar i ECB:s kapital till lika del i förhållande till respektive medlemsstats andel av EU:s befolkning och bruttonationalprodukt. ECB underrättas härom av Europeiska kommissionen. De vikter som tilldelas de nationella centralbankerna skall ändras vart femte år och ändrades senast den 1 januari 2004.

ECB:s kapital kommer att öka den 1 maj 2004 när tio nya medlemsstater går med i EU. De nationella centralbankernas nya andelar i fördelningsnyckeln presenteras på nästa sida.

I enlighet med artikel 49.3 i ECBS-stadgan, som lades till stadgan genom anslutningsfördraget, ökas ECB:s kapital automatiskt när en ny medlemsstat går med i EU och dess nationella centralbank går med i ECBS. Ökningen skall beräknas genom att det aktuella beloppet (5 000 miljoner EUR) multipliceras med kvoten, inom fördelningsnyckeln för det utvidgade kapitalet, mellan de berörda inträdande nationella centralbankernas viktning och viktningen för de nationella centralbanker som redan är medlemmar av ECBS. ECB:s tecknade kapital kommer således att öka till 5 564 669 247,19 EUR den 1 maj 2004.

De nationella centralbanker som ingår i Eurosystemet skall skall betala in hela sin andel av ECB:s tecknade kapital. De tretton nationella centralbankerna utanför euroområdet (de tio nya nationella centralbankerna samt Danmarks Nationalbank, Sveriges riksbank och Bank of England) skall betala in en minimiprocentsats av sitt tecknade kapital (7 % den 1 maj 2004) som bidrag till ECB:s driftskostnader.

Tillämpliga ECB-beslut finns på ECB:s webbplats och kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital (%) Andel av tecknat kapital (EUR)
från 1 januari 2004 från 1 maj 2004 från 1 maj 2004
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,8297 2,5502 141 910 195,14
Deutsche Bundesbank 23,4040 21,1364 1 176 170 750,76
Bank of Greece 2,1614 1,8974 105 584 034,30
Banco de España 8,7801 7,7758 432 697 551,32
Banque de France 16,5175 14,8712 827 533 093,09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1,0254 0,9219 51 300 685,79
Banca d’Italia 14,5726 13,0516 726 278 371,47
Banque centrale du Luxembourg 0,1708 0,1568 8 725 401,38
De Nederlandsche Bank 4,4323 3,9955 222 336 359,77
Oesterreichische Nationalbank 2,3019 2,0800 115 745 120,34
Banco de Portugal 2,0129 1,7653 98 233 106,22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4298 1,2887 71 711 892,59
Delsumma för eurosystemet 79,6384 71,4908 3 978 226 562,17
Danmarks Nationalbank 1,7216 1,5663 87 159 414,42
Sveriges Riksbank 2,6636 2,4133 134 292 162,94
Bank of England 15,9764 14,3822 800 321 860,47
Delsumma för den ursprungliga gruppen av nationella centralbanker utanför euroområdet 20,3616 18,3618 1 021 773 437,83
Česká národní banka 0,0000 1,4584 81 155 136,30
Eesti Pank 0,0000 0,1784 9 927 369,94
Central Bank of Cyprus 0,0000 0,1300 7 234 070,02
Latvijas Banka 0,0000 0,2978 16 571 585,02
Lietuvos bankas 0,0000 0,4425 24 623 661,42
Magyar Nemzeti Bank 0,0000 1,3884 77 259 867,83
Central Bank of Malta 0,0000 0,0647 3 600 341,00
Narodowy Bank Polski 0,0000 5,1380 285 912 705,92
Banka Slovenije 0,0000 0,3345 18 613 818,63
Národná banka Slovenska 0,0000 0,7147 39 770 691,11
Delsumma för nya medlemsstaters nationella centralbanker 0,0000 10,1474 564 669 247,19
Totalt 100,0000 100,0000 5 564 669 247,19
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media