Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Kľúč na upisovanie základného imania ECB

26. apríla 2004

V zmysle článku 29 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskej centrálnej banky (ECB) sa podiely národných centrálnych bánk (NCB) na základnom imaní ECB určujú rovným dielom na základe pomerného podielu členských štátov na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte EÚ, ktorý ECB oznamuje Európska komisia. Tieto vážené podiely sa upravujú každých päť rokov, posledná zmena sa uskutočnila 1. januára 2004.

Pri vstupe desiatich nových členských štátov do EÚ 1. mája 2004 sa kľúč na upisovanie základného imania ECB rozšíri. Nové podiely jednotlivých národných centrálnych bánk v tomto kľúči sú uvedené na nasledujúcej strane.

V súlade s článkom 49.3 Štatútu ESCB, ktorý bol do štatútu doplnený Zmluvou o pristúpení, sa upísané základné imanie ECB automaticky zvýši pri vstupe nového členského štátu do EÚ a vstupe jeho národnej centrálnej banky do ESCB. Veľkosť navýšenia sa určí vynásobením súčasnej výšky upísaného základného imania (t.j. 5 miliárd EUR) a pomeru vážených podielov pristupujúcich národných centrálnych bánk k váženým podielom národných centrálnych bánk, ktoré už sú členmi ESCB, v rámci rozšíreného kľúča na upisovanie základného imania. V dôsledku toho sa upísané základné imanie ECB 1. mája 2004 zvýši na 5 564 669 247,19 EUR.

Národné centrálne banky Eurosystému sú povinné svoj podiel na upísanom základnom imaní splatiť v plnej výške. Trinásť národných centrálnych bánk nezapojených do eurozóny (národné centrálne banky desiatich nových členských štátov, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank a Bank of England) musí splatiť určité minimálne percento upísaného základného imania (k 1. máju 2004 je to 7 %) ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB.

Príslušné rozhodnutia ECB v tejto súvislosti sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tabuľka 1.

Kľúč na upisovanie základného imania ECB (%) Upísaný podiel na základnom imaní (EUR)
od 1. januára 2004 od 1. mája 2004 od 1. mája 2004
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,8297 2,5502 141 910 195,14
Deutsche Bundesbank 23,4040 21,1364 1 176 170 750,76
Bank of Greece 2,1614 1,8974 105 584 034,30
Banco de España 8,7801 7,7758 432 697 551,32
Banque de France 16,5175 14,8712 827 533 093,09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1,0254 0,9219 51 300 685,79
Banca d’Italia 14,5726 13,0516 726 278 371,47
Banque centrale du Luxembourg 0,1708 0,1568 8 725 401,38
De Nederlandsche Bank 4,4323 3,9955 222 336 359,77
Oesterreichische Nationalbank 2,3019 2,0800 115 745 120,34
Banco de Portugal 2,0129 1,7653 98 233 106,22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4298 1,2887 71 711 892,59
Spolu: Eurosystém 79,6384 71,4908 3 978 226 562,17
Danmarks Nationalbank 1,7216 1,5663 87 159 414,42
Sveriges Riksbank 2,6636 2,4133 134 292 162,94
Bank of England 15,9764 14,3822 800 321 860,47
Spolu: NCB doterajších štátov EÚ nezapojených do eurozóny 20,3616 18,3618 1 021 773 437,83
Česká národní banka 0,0000 1,4584 81 155 136,30
Eesti Pank 0,0000 0,1784 9 927 369,94
Central Bank of Cyprus 0,0000 0,1300 7 234 070,02
Latvijas Banka 0,0000 0,2978 16 571 585,02
Lietuvos bankas 0,0000 0,4425 24 623 661,42
Magyar Nemzeti Bank 0,0000 1,3884 77 259 867,83
Central Bank of Malta 0,0000 0,0647 3 600 341,00
Narodowy Bank Polski 0,0000 5,1380 285 912 705,92
Banka Slovenije 0,0000 0,3345 18 613 818,63
Národná banka Slovenska 0,0000 0,7147 39 770 691,11
Spolu: NCB nových členských štátov 0,0000 10,1474 564 669 247,19
Celkom 100,0000 100,0000 5 564 669 247,19
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá