Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 февруари 2012 г.

21 февруари 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 17 февруари 2012 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 277,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
16 февруари 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 4,1 млрд. щатски долара 3,7 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 341,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 869,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 16,3 млрд. евро до 100,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 63,2 млрд. евро до 121,6 млрд. евро. На 15 февруари 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 109,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 142,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 219 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 219,5 млрд. евро. Също на 15 февруари 2012 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 38,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 14,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,4 млрд. евро (при 1,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 454,4 млрд. евро (при 507,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 283 млрд. евро. Това увеличение се дължи на нетния резултат от заплатените покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации и изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 17 февруари 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 219,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 57,2 млрд. евро и 6,5 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 49,3 млрд. евро до 132,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 445 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 245 805 696
2.1 Вземания от МВФ 85 517 −4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 288 701
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 99 629 −1 000
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 512 −424
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 512 −424
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 796 332 9 077
5.1 Основни операции по рефинансиране 142 751 33 289
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 652 097 −24 409
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 436 222
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 48 −26
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 69 197 −1 141
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 624 679 379
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 283 029 343
7.2 Други ценни книжа 341 649 36
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 176 0
9 Други активи 349 488 −110
Общо активи 2 663 261 7 476
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 869 355 −619
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 807 200 −4 862
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 132 473 49 264
2.2 Депозитно улеснение 454 356 −53 520
2.3 Срочни депозити 219 500 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 871 −1 106
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 931 −284
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 110 572 16 317
5.1 Сектор „Държавно управление“ 100 466 16 345
5.2 Други задължения 10 106 −28
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 118 157 −624
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 701 −313
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 401 82
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 401 82
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 212 316 −2 002
11 Сметки за преоценка 394 029 0
12 Капитал и резерви 81 657 −220
Общо пасиви 2 663 261 7 476
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите