SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. februar 2012

21. februar 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. februar 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 277,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
16. februar 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 4,1 mia. USD 3,7 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) forblev stort set uændret på 341,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 869,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 16,3 mia. euro til 100,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 63,2 mia. euro til 121,6 mia. euro. Onsdag den 15. februar 2012 udløb en primær markedsoperation på 109,5 mia. euro, og en ny på 142,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 219 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 219,5 mia. euro. Onsdag den 15. februar 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 38,7 mia. euro, og en ny på 14,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,4 mia. euro (mod 1,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 454,4 mia. euro (mod 507,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,3 mia. euro til 283 mia. euro. Denne stigning var nettoresultatet af afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds og indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 17. februar 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 219,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 57,2 mia. euro og 6,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 49,3 mia. euro til 132,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.445 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 245.805 696
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.517 −4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.288 701
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 99.629 −1.000
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 23.512 −424
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 23.512 −424
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 796.332 9.077
5.1 Primære markedsoperationer 142.751 33.289
5.2 Langfristede markedsoperationer 652.097 −24.409
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.436 222
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 48 −26
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 69.197 −1.141
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 624.679 379
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 283.029 343
7.2 Andre værdipapirer 341.649 36
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.176 0
9 Andre aktiver 349.488 −110
Aktiver i alt 2.663.261 7.476
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 869.355 −619
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 807.200 −4.862
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 132.473 49.264
2.2 Indlånsfacilitet 454.356 −53.520
2.3 Indskud med fast løbetid 219.500 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 871 −1.106
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.931 −284
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 110.572 16.317
5.1 Offentlig forvaltning og service 100.466 16.345
5.2 Andre forpligtelser 10.106 −28
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 118.157 −624
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.701 −313
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.401 82
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.401 82
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 212.316 −2.002
11 Revalueringskonti 394.029 0
12 Kapital og reserver 81.657 −220
Passiver i alt 2.663.261 7.476
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt