Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 lutego 2012 r.

21 lutego 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17 lutego 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 277,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
16 lutego 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 4,1 mld USD 3,7 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 341,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld EUR do poziomu 869,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 16,3 mld EUR do poziomu 100,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 63,2 mld EUR do poziomu 121,6 mld EUR. W środę 15 lutego 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 109,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 142,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 219 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 219,5 mld EUR, z terminem tygodniowym. Również w środę 15 lutego 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 38,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 14,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,4 mld EUR (wobec 1,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 454,4 mld EUR (wobec 507,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,3 mld EUR do poziomu 283 mld EUR. Był to wynik netto rozliczonych zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 17 lutego 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 219,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 57,2 mld EUR i 6,5 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 49,3 mld EUR do poziomu 132,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.445 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 245.805 696
2.1 Należności od MFW 85.517 −4
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.288 701
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 99.629 −1.000
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.512 −424
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 23.512 −424
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 796.332 9.077
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 142.751 33.289
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 652.097 −24.409
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.436 222
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 48 −26
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 69.197 −1.141
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 624.679 379
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 283.029 343
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 341.649 36
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.176 0
9 Pozostałe aktywa 349.488 −110
Aktywa razem 2.663.261 7.476
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 869.355 −619
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 807.200 −4.862
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 132.473 49.264
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 454.356 −53.520
2.3 Depozyty terminowe 219.500 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 871 −1.106
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.931 −284
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 110.572 16.317
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 100.466 16.345
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.106 −28
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 118.157 −624
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.701 −313
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.401 82
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.401 82
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 212.316 −2.002
11 Różnice z wyceny 394.029 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.657 −220
Pasywa razem 2.663.261 7.476
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami