Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. únoru 2012

21. února 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. února 2012 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,1 mld. EUR na 277,4 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
16. února 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 4,1 mld. USD 3,7 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 341,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 0,6 mld. EUR na 869,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 16,3 mld. EUR na 100,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 63,2 mld. EUR na 121,6 mld. EUR. Ve středu 15. února 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 109,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 142,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 219 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 219,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve středu 15. února 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 38,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 14,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,4 mld. EUR (oproti 1,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 454,4 mld. EUR (oproti 507,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 283 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je čistý výsledek vypořádaných nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů a splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 17. února 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 219,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 57,2 mld. EUR, resp. 6,5 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 49,3 mld. EUR na 132,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 445 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 245 805 696
2.1 Pohledávky za MMF 85 517 −4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 288 701
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 99 629 −1 000
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 512 −424
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 512 −424
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 796 332 9 077
5.1 Hlavní refinanční operace 142 751 33 289
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 652 097 −24 409
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 436 222
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 48 −26
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 69 197 −1 141
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 624 679 379
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 283 029 343
7.2 Ostatní cenné papíry 341 649 36
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 176 0
9 Ostatní aktiva 349 488 −110
Aktiva celkem 2 663 261 7 476
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 869 355 −619
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 807 200 −4 862
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 132 473 49 264
2.2 Vkladová facilita 454 356 −53 520
2.3 Termínované vklady 219 500 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 871 −1 106
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 931 −284
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 110 572 16 317
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 100 466 16 345
5.2 Ostatní závazky 10 106 −28
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 118 157 −624
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 701 −313
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 401 82
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 401 82
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 212 316 −2 002
11 Účty přecenění 394 029 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 657 −220
Pasiva celkem 2 663 261 7 476
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média