Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 februari 2012


21 februari 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 februari 2012 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 277,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
16 februari 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 4,1 miljard USD 3,7 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 341,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 869,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 16,3 miljard naar EUR 100,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 63,2 miljard naar EUR 121,6 miljard. Op woensdag 15 februari 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 109,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 142,8 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 219 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 219,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. Op woensdag 15 februari 2012 verviel tevens een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 38,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 14,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,4 miljard (vergeleken met EUR 1,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 454,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 507,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 283 miljard. Deze stijging was het nettoresultaat van verrekende aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties en van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 17 februari 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 219,3 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 57,2 miljard en EUR 6,5 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 49,3 miljard naar EUR 132,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.445 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 245.805 696
2.1 Vorderingen op het IMF 85.517 −4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.288 701
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 99.629 −1.000
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.512 −424
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 23.512 −424
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 796.332 9.077
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 142.751 33.289
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 652.097 −24.409
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.436 222
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 48 −26
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 69.197 −1.141
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 624.679 379
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 283.029 343
7.2 Overige waardepapieren 341.649 36
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.176 0
9 Overige activa 349.488 −110
Totaal activa 2.663.261 7.476
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 869.355 −619
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 807.200 −4.862
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 132.473 49.264
2.2 Depositofaciliteit 454.356 −53.520
2.3 Termijndeposito's 219.500 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 871 −1.106
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.931 −284
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.572 16.317
5.1 Overheid 100.466 16.345
5.2 Overige verplichtingen 10.106 −28
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.157 −624
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.701 −313
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.401 82
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.401 82
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 212.316 −2.002
11 Herwaarderingsrekeningen 394.029 0
12 Kapitaal en reserves 81.657 −220
Totaal passiva 2.663.261 7.476
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media