Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 17. februārī

2012.21.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 17. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 277.4 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 16. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 4.1 mljrd. ASV dolāru 3.7 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (341.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 869.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 16.3 mljrd. euro (līdz 100.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 63.2 mljrd. euro (līdz 121.6 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 15. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 109.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 142.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 219 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 219.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Trešdien, 2012. gada 15. februārī, arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 38.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 14.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 454.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 507.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 283 mljrd. euro). Šo pieaugumu veidoja otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veikto pirkumu un pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēsto vērtspapīru neto rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 17. februārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 219.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 57.2 mljrd. euro un 6.5 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 49.3 mljrd. euro (līdz 132.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,445 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 245,805 696
2.1 SVF debitoru parādi 85,517 −4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,288 701
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 99,629 −1,000
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23,512 −424
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23,512 −424
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 796,332 9,077
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 142,751 33,289
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 652,097 −24,409
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,436 222
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 48 −26
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 69,197 −1,141
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 624,679 379
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 283,029 343
7.2 Pārējie vērtspapīri 341,649 36
8 Valdības parāds euro 31,176 0
9 Pārējie aktīvi 349,488 −110
Kopā aktīvi 2,663,261 7,476
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 869,355 −619
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 807,200 −4,862
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 132,473 49,264
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 454,356 −53,520
2.3 Termiņnoguldījumi 219,500 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 871 −1,106
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,931 −284
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 110,572 16,317
5.1 Saistības pret valdību 100,466 16,345
5.2 Pārējās saistības 10,106 −28
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 118,157 −624
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,701 −313
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,401 82
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,401 82
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 212,316 −2,002
11 Pārvērtēšanas konti 394,029 0
12 Kapitāls un rezerves 81,657 −220
Kopā pasīvi 2,663,261 7,476
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem