Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 februari 2012

21 februari 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 17 februari 2012 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 277,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
16 februari 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 4,1 miljarder USD 3,7 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 341,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 869,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 16,3 miljarder EUR till 100,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 63,2 miljarder EUR till 121,6 miljarder EUR. Onsdagen den 15 februari 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 109,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 142,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 219 miljarder EUR och nya inlåningar med en löptid på en vecka erhölls till ett belopp på 219,5 miljarder EUR. Onsdagen den 15 februari 2012 förföll även en långfristig refinansieringstransaktion på 38,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 14,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,4 miljarder EUR (jämfört med 1,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 454,4 miljarder EUR (jämfört med 507,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 283 miljarder EUR. Denna ökning var nettoresultatet av avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer och inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 17 februari 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 219,3 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 57,2 miljarder EUR respektive 6,5 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 49,3 miljarder EUR till 132,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.445 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 245.805 696
2.1 Fordringar på IMF 85.517 −4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.288 701
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 99.629 −1.000
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.512 −424
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.512 −424
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 796.332 9.077
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 142.751 33.289
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 652.097 −24.409
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.436 222
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 48 −26
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 69.197 −1.141
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 624.679 379
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 283.029 343
7.2 Andra värdepapper 341.649 36
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.176 0
9 Övriga tillgångar 349.488 −110
Summa tillgångar 2.663.261 7.476
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 869.355 −619
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 807.200 −4.862
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 132.473 49.264
2.2 Inlåningsfacilitet 454.356 −53.520
2.3 Inlåning med fast löptid 219.500 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 871 −1.106
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.931 −284
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 110.572 16.317
5.1 Offentliga sektorn 100.466 16.345
5.2 Övriga skulder 10.106 −28
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 118.157 −624
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.701 −313
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.401 82
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.401 82
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 212.316 −2.002
11 Värderegleringskonton 394.029 0
12 Eget kapital 81.657 −220
Summa skulder 2.663.261 7.476
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media