Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 декември 2011 г.

28 декември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 23 декември 2011 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата и техническата корекция, извършена от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 22,5 млрд. евро до 264 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
22 декември 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5,1 млрд. щатски долара -
22 декември 2011 г. 14-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 33 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 337,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 8,3 млрд. евро до 890,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 20,3 млрд. евро до 66 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 12,7 млрд. евро до 255,9 млрд. евро. На 21 декември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 291,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 169 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 207,5 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 211 млрд. евро. На 22 декември 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 140,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 29,7 млрд. евро с матуритет 98 дни. На същата дата бе извършено плащането по операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 489,2 млрд. евро с матуритет 1134 дни, като сумата за разпределение включваше 45,7 млрд. евро, които бяха прехвърлени от 12-месечната операция по дългосрочно рефинансиране, разпределена през октомври 2011 г.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 6,1 млрд. евро (при 4,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 411,8 млрд. евро (при 214,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 273 млрд. евро. Увеличението се дължи почти изцяло на заплатените покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 23 декември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 211 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 59 млрд. евро и 3,1 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 33,1 млрд. евро до 265 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 822 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 236 826 1 147
2.1 Вземания от МВФ 83 513 329
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 153 313 818
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 95 355 22 313
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 25 982 −4 470
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 25 982 −4 470
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 879 130 214 122
5.1 Основни операции по рефинансиране 169 024 −122 605
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 703 894 335 285
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 6 131 1 582
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 81 −140
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 94 989 5 434
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 610 629 465
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 273 041 532
7.2 Други ценни книжа 337 588 −67
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 928 0
9 Други активи 336 574 418
Общо активи 2 733 235 239 429
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 890 938 8 346
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 888 231 168 328
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 265 041 −33 071
2.2 Депозитно улеснение 411 813 197 705
2.3 Срочни депозити 211 000 3 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 377 194
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 380 205
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 77 530 22 259
5.1 Сектор „Държавно управление“ 66 026 20 268
5.2 Други задължения 11 504 1 991
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 132 178 39 343
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 058 904
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 630 67
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 630 67
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 208 047 −22
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 733 235 239 429
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите