SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. december 2011

28. december 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. december 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Stigningen afspejlede en centralbank i Eurosystemets køb af guld samt en teknisk justering foretaget af en anden centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 22,5 mia. euro til 264 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
22. december 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 5,1 mia. -
22. december 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 14 dage - USD 33 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 337,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,3 mia. euro til 890,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 20,3 mia. euro til 66 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 12,7 mia. euro til 255,9 mia. euro. Onsdag den 21. december 2011 udløb en primær markedsoperation på 291,6 mia. euro, og en ny på 169 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 207,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 211 mia. euro. Torsdag den 22. december 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 140,6 mia. euro, og en ny på 29,7 mia. euro med en løbetid på 98 dage blev afviklet. Samme dag blev en langfristet markedsoperation på 489,2 mia. euro med en løbetid på 1.134 dage afviklet. I tildelingsbeløbet indgik 45,7 mia. euro, som blev overført fra den langfristede markedsoperation med en løbetid på 12 måneder, der blev tildelt i oktober 2011.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 6,1 mia. euro (mod 4,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 411,8 mia. euro (mod 214,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,5 mia. euro til 273 mia. euro. Stigningen skyldtes næsten udelukkende afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 23. december 2011, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 211 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 59 mia. euro og 3,1 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 33,1 mia. euro til 265 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.822 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 236.826 1.147
2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.513 329
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 153.313 818
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 95.355 22.313
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 25.982 −4.470
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 25.982 −4.470
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 879.130 214.122
5.1 Primære markedsoperationer 169.024 −122.605
5.2 Langfristede markedsoperationer 703.894 335.285
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 6.131 1.582
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 81 −140
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 94.989 5.434
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 610.629 465
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 273.041 532
7.2 Andre værdipapirer 337.588 −67
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.928 0
9 Andre aktiver 336.574 418
Aktiver i alt 2.733.235 239.429
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 890.938 8.346
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 888.231 168.328
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 265.041 −33.071
2.2 Indlånsfacilitet 411.813 197.705
2.3 Indskud med fast løbetid 211.000 3.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 377 194
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.380 205
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 77.530 22.259
5.1 Offentlig forvaltning og service 66.026 20.268
5.2 Andre forpligtelser 11.504 1.991
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 132.178 39.343
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.058 904
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.630 67
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.630 67
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 208.047 −22
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.733.235 239.429
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt