Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 23ης Δεκεμβρίου 2011

28 Δεκεμβρίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 23 Δεκεμβρίου 2011, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την αγορά χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος και την τεχνική προσαρμογή που πραγματοποίησε άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 22,5 δισεκ. ευρώ σε 264 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ
Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
22 Δεκεμβρίου 2011 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 5,1 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ -
22 Δεκεμβρίου 2011 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 14 ημερών - 33 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 337,6 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 8,3 δισεκ. ευρώ σε 890,9 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 20,3 δισεκ. ευρώ σε 66 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 12,7 δισεκ. ευρώ σε 255,9 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 291,6 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 169 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 207,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 211 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 140,6 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 29,7 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 98 ημερών. Την ίδια ημέρα, διακανονίστηκε πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 489,2 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 1.134 ημερών, το ποσό κατανομής της οποίας περιλάμβανε 45,7 δισεκ. ευρώ τα οποία μεταφέρθηκαν από την πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας 12 μηνών η οποία είχε κατανεμηθεί τον Οκτώβριο 2011.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 6,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 4,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 411,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 214,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 273 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον διακανονισμό αγορών στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 23 Δεκεμβρίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 211 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 59 δισεκ. ευρώ και 3,1 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 33,1 δισεκ. ευρώ σε 265 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 419.822 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 236.826 1.147
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 83.513 329
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 153.313 818
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 95.355 22.313
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 25.982 −4.470
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 25.982 −4.470
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 879.130 214.122
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 169.024 −122.605
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 703.894 335.285
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 6.131 1.582
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 81 −140
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 94.989 5.434
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 610.629 465
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 273.041 532
7.2 Λοιποί τίτλοι 337.588 −67
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.928 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 336.574 418
Σύνολο ενεργητικού 2.733.235 239.429
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 890.938 8.346
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 888.231 168.328
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 265.041 −33.071
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 411.813 197.705
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 211.000 3.500
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 377 194
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.380 205
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 77.530 22.259
5.1 Γενική κυβέρνηση 66.026 20.268
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 11.504 1.991
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 132.178 39.343
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.058 904
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.630 67
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.630 67
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.486 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 208.047 −22
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 383.276 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.481 0
Σύνολο παθητικού 2.733.235 239.429
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου