Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 23. decembrī

2011.28.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 23. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta pirkumu un citai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot tehnisku korekciju.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 22.5 mljrd. euro (līdz 264 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 22. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5.1 mljrd. ASV dolāru
2011. gada 22. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 14 dienas 33 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 337.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.3 mljrd. euro (līdz 890.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 20.3 mljrd. euro (līdz 66 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 12.7 mljrd. euro (līdz 255.9 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 21. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 291.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 169 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 207.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 211 mljrd. euro apjomā. 2011. gada 22. decembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 140.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 29.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 98 dienas. Tajā pašā dienā tika noslēgta ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 489.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 134 dienas. Šīs operācijas piešķīruma summa ietvēra 45.7 mljrd. euro, kas novirzīti no 2011. gada oktobrī izsolītās ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas ar dzēšanas termiņu 12 mēneši.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 6.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 4.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 411.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 214.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 273 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams gandrīz vienīgi ar veiktajiem pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 23. decembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 211 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 59 mljrd. euro un 3.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 33.1 mljrd. euro (līdz 265 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,822 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 236,826 1,147
2.1 SVF debitoru parādi 83,513 329
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 153,313 818
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 95,355 22,313
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 25,982 −4,470
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 25,982 −4,470
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 879,130 214,122
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 169,024 −122,605
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 703,894 335,285
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 6,131 1,582
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 81 −140
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 94,989 5,434
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 610,629 465
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 273,041 532
7.2 Pārējie vērtspapīri 337,588 −67
8 Valdības parāds euro 33,928 0
9 Pārējie aktīvi 336,574 418
Kopā aktīvi 2,733,235 239,429
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 890,938 8,346
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 888,231 168,328
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 265,041 −33,071
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 411,813 197,705
2.3 Termiņnoguldījumi 211,000 3,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 377 194
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,380 205
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 77,530 22,259
5.1 Saistības pret valdību 66,026 20,268
5.2 Pārējās saistības 11,504 1,991
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 132,178 39,343
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,058 904
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,630 67
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,630 67
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 208,047 −22
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,733,235 239,429
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem