Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. prosinci 2011

28. prosince 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. prosince 2011 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému, a technické úpravě uskutečněné další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 22,5 mld. EUR na 264 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
22. prosince 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 5,1 mld. USD
22. prosince 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 14 dní 33 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 337,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 8,3 mld. EUR na 890,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 20,3 mld. EUR na 66 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 12,7 mld. EUR na 255,9 mld. EUR. Ve středu 21. prosince 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 291,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 169 mld. EUR. V uvedený den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 207,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 211 mld. EUR. Ve čtvrtek 22. prosince 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 140,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 29,7 mld. EUR se splatností 98 dní. V tentýž den byla vypořádána dlouhodobější refinanční operace o objemu 489,2 mld. EUR se splatností 1 134 dní. Uvedený objem zahrnuje 45,7 mld. EUR, které byly přesunuty z dvanáctiměsíční dlouhodobější refinanční operace přidělené v říjnu 2011.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 6,1 mld. EUR (oproti 4,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 411,8 mld. EUR (oproti 214,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 273 mld. EUR. Tento nárůst byl téměř výhradně důsledkem vypořádaných nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 23. prosince 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 211 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 59 mld. EUR a 3,1 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 33,1 mld. EUR na 265 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 822 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 236 826 1 147
2.1 Pohledávky za MMF 83 513 329
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 153 313 818
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 95 355 22 313
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 25 982 −4 470
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 25 982 −4 470
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 879 130 214 122
5.1 Hlavní refinanční operace 169 024 −122 605
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 703 894 335 285
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 6 131 1 582
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 81 −140
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 94 989 5 434
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 610 629 465
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 273 041 532
7.2 Ostatní cenné papíry 337 588 −67
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 928 0
9 Ostatní aktiva 336 574 418
Aktiva celkem 2 733 235 239 429
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 890 938 8 346
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 888 231 168 328
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 265 041 −33 071
2.2 Vkladová facilita 411 813 197 705
2.3 Termínované vklady 211 000 3 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 377 194
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 380 205
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 77 530 22 259
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 66 026 20 268
5.2 Ostatní závazky 11 504 1 991
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 132 178 39 343
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 058 904
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 630 67
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 630 67
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 208 047 −22
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 733 235 239 429
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média