Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. decembru 2011

28. decembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. decembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému a technickej úpravy uskutočnenej ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 22,5 mld. EUR na 264 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
22. december 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5,1 mld. USD
22. december 2011 14-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 33 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1  mld. EUR na 337,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 8,3 mld. EUR na 890,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 20,3 mld. EUR na 66 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 12,7 mld. EUR na 255,9 mld. EUR. V stredu 21. decembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 291,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 169 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 207,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 211 mld. EUR. Vo štvrtok 22. decembra 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 140,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 29,7 mld. EUR so splatnosťou 98 dní. V ten istý deň bola vyrovnaná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 489,2 mld. EUR so splatnosťou 1 134 dní, ktorej objem pridelených prostriedkov zahŕňa 45,7 mld. EUR presunutých z dvanásťmesačnej dlhodobejšej refinančnej operácie, v rámci ktorej boli pridelené prostriedky v októbri 2011.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 6,1 mld. EUR (v porovnaní so 4,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 411,8 mld. EUR (v porovnaní s 214,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 273 mld. EUR, a to takmer výlučne v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 23. decembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 211 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59 mld. EUR a 3,1 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 33,1 mld. EUR na 265 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 822 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 236 826 1 147
2.1 Pohľadávky voči MMF 83 513 329
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 153 313 818
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 95 355 22 313
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 25 982 −4 470
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 25 982 −4 470
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 879 130 214 122
5.1 Hlavné refinančné operácie 169 024 −122 605
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 703 894 335 285
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 6 131 1 582
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 81 −140
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 94 989 5 434
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 610 629 465
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 273 041 532
7.2 Ostatné cenné papiere 337 588 −67
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 928 0
9 Ostatné aktíva 336 574 418
Úhrn aktív 2 733 235 239 429
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 890 938 8 346
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 888 231 168 328
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 265 041 −33 071
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 411 813 197 705
2.3 Termínované vklady 211 000 3 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 377 194
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 380 205
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 77 530 22 259
5.1 Verejná správa 66 026 20 268
5.2 Ostatné záväzky 11 504 1 991
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 132 178 39 343
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 058 904
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 630 67
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 630 67
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 208 047 −22
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 733 235 239 429
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá