European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är framtidsindikationer?

15 december 2017 (uppdaterad 8 juli 2021)

Om en centralbank ger framtidsindikationer betyder det att den ger information om sina framtida penningpolitiska avsikter, baserat på dess bedömning av utsikterna för prisstabilitet.

ECB började använda framtidsindikationer i juli 2013 när ECB-rådet sa att räntorna förväntades vara fortsatt låga under en längre tid. ECB:s framtidsindikationer har utformats över tid och numera tjänar de till att förtydliga ECB-rådets avsikter vad gäller den framtida utvecklingen av både ECB:s styrräntor och program för köp av tillgångar.

För att ECB:s framtidsindikationer ska vara trovärdiga måste de alltid överensstämma med ECB-rådets bedömning av det aktuella ekonomiska läget och utsikterna för framtiden. Detta är särskilt viktigt när det gäller inflationen.

Hur går det till i praktiken?

Här är ett exempel på hur framtidsindikationerna kan fungera:

Framtidsindikationer

När behövs framtidsindikationer?

ECB:s verktyg för konventionell penningpolitik (styrräntorna) används för att hålla inflationen i euroområdet i linje med ECB:s mål. Om inflationen är alltför låg kan ECB sänka sina styrräntor så att inflationen stiger igen. Om räntorna redan är mycket låga är det dock svårt för centralbanken att sänka dem ytterligare utan att effekten förloras. Därför behövs andra verktyg, till exempel framtidsindikationer.

Under sådana omständigheter kan tydlig kommunikation om framtida penningpolitiska avsikter hjälpa banker, aktörer på de finansiella marknaderna, företag och konsumenter att bättre förstå hur upplåningskostnaderna sannolikt kommer att utvecklas i framtiden samt hjälpa till att ge ekonomin den rivstart som den behöver.

Framtidsindikationer gör därför ECB:s penningpolitik mer effektiv och hjälper oss att nå vårt främsta mål: att tjäna Europas befolkning genom att hålla priserna stabila i euroområdet.

Uppdaterad i juli 2021 för att återspegla resultatet av strategiöversynen 2020-21.