Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представляват изискванията за минимални резерви?

11 август 2016 г. (актуализация – 8 ноември 2023 г.)

Банките в еврозоната са задължени да поддържат определено количество средства в текущите си сметки при своята национална централна банка (НЦБ) в Евросистемата. Тези средства се наричат минимални резерви. Обикновено задължителните минимални резерви на банките се определят за период от шест до седем седмици, известен като „период на поддържане на резервите“. Преди началото на всеки период на поддържане задължителните минимални резерви на банките се изчисляват като 1% от определени пасиви в техните баланси – главно депозити на клиенти и дългови ценни книжа с матуритет до две години.

Банките трябва да се погрижат средното равнище на резервите в текущата им сметка да отговаря на изискванията за минимални резерви през периода на поддържане. Ето защо не е необходимо банките да държат точния размер на минималните резерви през целия период на поддържане. Това им позволява да реагират на краткосрочни промени на паричните пазари, като внасят или изтеглят средства от резервите си. Това от своя страна спомага за стабилизиране на лихвените проценти на паричния пазар. Общият размер на минималните резерви на банките от еврозоната се публикува ежедневно в раздела за анализ на ликвидността на нашия уебсайт.

В края на периода на поддържане НЦБ от еврозоната плащат лихви по минималните резерви, които банките държат при тях. До октомври 2022 г. олихвяването беше равно на лихвения процент по основните операции по рефинансиране. След това то бе намалено до лихвения процент по депозитното улеснение, а през юли 2023 г. стана 0%. Съгласно действащите правила всички средства по текущите сметки на банките, надвишаващи задължителните минимални резерви, се олихвяват с 0%, когато лихвеният процент по депозитното улеснение е над 0%, и с лихвения процент по депозитното улеснение, когато той е под 0%.

Ако банките не изпълняват задълженията си за поддържане на резерви, съгласно законодателството на ЕС ЕЦБ има правомощия да налага санкции, пропорционални на неизпълнението. Има различни причини, поради които банките може да не успеят да изпълнят задълженията за поддържане на резерви, които често са свързани по-скоро с технически или оперативни грешки, отколкото с липсата на наличности в НЦБ като цяло. Възможно е също така банките да държат средства в сметки, различни от текущите, например в депозитното улеснение. Следователно неизпълнение на задължението за поддържане на резерви не означава непременно, че банката не е разполагала с достатъчно средства.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Повече информация

Минимални резерви