European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

PRESSKONFERENS

Christine Lagarde, ECB:s ordförande,
Luis de Guindos, ECB:s vice ordförande

Frankfurt am Main den 22 juli 2021

God eftermiddag, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens.

Fokus vid dagens sammanträde i ECB-rådet låg på två huvudsakliga frågor: effekterna av vår strategiöversyn för vägledningen om styrräntorna samt vår bedömning av ekonomin och våra pandemiåtgärder.

I vår nyligen genomförda strategiöversyn enades vi om ett symmetriskt inflationsmål på två procent på medellång sikt. Våra styrräntor har legat nära sin lägsta gräns under en tid och de medelfristiga inflationsutsikterna är fortfarande väl under vårt mål. I detta läge reviderade ECB-rådet idag sin vägledning om styrräntorna. Vi gjordes detta för att understryka vårt åtagande att bibehålla en varaktigt ackommoderande penningpolitik som stöd för att uppnå inflationsmålet.

Som stöd för vårt symmetriska tvåprocentsmål för inflation och i linje med vår penningpolitiska strategi förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att vi ser att inflationen når två procent i god tid före slutet av bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation som stabiliseras på två procent på medellång sikt. Detta kan även innebära en övergångsperiod under vilken inflationen måttligt överstiger målet.

Låt mig nu gå in på bedömningen av ekonomin och våra pandemiåtgärder.

Den ekonomiska återhämtningen i euroområdet är på gång. Fler och fler människor blir vaccinerade och i de flesta länder i euroområdet har nedstängningarna lättats. Men pandemin fortsätter att kasta sin skugga, framför allt för att deltavarianten är en växande källa till osäkerhet. Inflationen har tagit fart, även om den bedöms vara mest tillfällig. Inflationsutsikterna på medellång sikt är fortsatt dämpade.

Vi behöver bevara gynnsamma finansieringsförhållanden för alla sektorer av ekonomin under hela pandemin. Detta är avgörande för att den aktuella uppgången ska övergå till en varaktig expansion och uppväga pandemins negativa effekter på inflationen. Därför, och efter att ha bekräftat vår bedömning från juni av finansieringsförhållandena, fortsätter vi att förvänta oss att köp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) under innevarande kvartal kommer att göras i en betydligt högre takt än under årets första månader.

Vi bekräftade även våra andra åtgärder för att stärka prisstabilitetsmandatet, dvs. nivån på ECB:s styrräntor, våra våra köp inom APP, vår återinvesteringspolicy och våra långfristiga refinansieringstransaktioner, närmare beskrivet i det pressmeddelande som publicerades kl. 13.45 idag. Vi står redo att på lämpligt vis justera samtliga våra instrument för att säkerställa att inflationen stabiliseras på vårt tvåprocentsmål på medellång sikt.

Jag tänker nu mer i detalj förklara hur vi ser på den ekonomiska utvecklingen och på inflationsutvecklingen och sedan tala om vår bedömning av de finansiella och monetära förhållandena.

Ekonomisk aktivitet

Ekonomin återhämtade sig under årets andra kvartal i och med att restriktionerna lättade och är på rätt väg för en stark tillväxt under det tredje kvartalet. Vi förväntar oss att tillverkningsindustrin går starkt framåt även om flaskhalsar på utbudssidan på kort sikt håller tillbaka produktionen. Att stora delar av ekonomin nu öppnar upp ger stöd åt en kraftig återhämtning i servicesektorn. Deltavarianten av coronaviruset kan dock dämpa återhämtningen i servicesektorn, särskilt i turist- och hotellnäringen.

När människor återvänder till affärer och restauranger och börjar resa igen kommer konsumtionsutgifterna att öka. Bättre utsikter för jobben, starkare framtidstro och fortsatt statligt stöd stärker konsumtionen. Den aktuella återhämtningen i global och inhemsk efterfrågan stärker optimismen hos företagen. Detta främjar investeringar. För första gången sedan pandemins utbrott indikerar vår enkätundersökning om bankernas utlåning att finansiering av fasta investeringar är en viktig faktor bakom efterfrågan på lån till företag.

Vi förväntar oss att den ekonomiska aktiviteten återgår till sin prepandemiska nivå under det första kvartalet nästa år. Men det är långt kvar till dess att de ekonomiska skadorna av pandemin har avhjälpts. Antalet arbetstagare i permitteringsprogram är fortfarande högt, även om det gått ned något. Sammantaget är fortfarande 3,3 miljoner färre människor i anställning än före pandemin, särskilt bland yngre och lågutbildade.

Ambitiös, riktad och samordnad finanspolitik behövs som komplement till penningpolitiken för att stödja återhämtningen. Här väntas NGEU-paketet (Nästa generations EU) spela en avgörande roll. Det kommer att bidra till en starkare och enhetlig återhämtning i euroländerna. Vidare kommer det att accelerera gröna och digitala övergångar och stödja nödvändiga strukturreformer som långfristigt lyfter tillväxten.

Inflation

Inflationen låg på 1,9 procent i juni. Vi förväntar oss att inflationen stiger ytterligare under de kommande månaderna för att sjunka nästa år. Den aktuella ökningen drivs till stor del av högre energipriser och baseffekter från kraftiga fall i oljepriserna i början av pandemin samt av effekterna av den tillfälliga momssänkningen i Tyskland förra året. Effekterna av dessa faktorer bör tona ut i början av 2022 när de försvinner ur inflationsberäkningen på årsbasis.

På kort sikt håller det kraftiga underutnyttjandet i ekonomin tillbaka underliggande inflationstryck. Starkare efterfrågan och temporärt kostnadstryck i utbudskedjan kommer att leda till visst uppåtriktat tryck på priserna. Men svag lönetillväxt och eurons tidigare förstärkning innebär att pristrycket lär bli fortsatt dämpat under någon tid.

Det återstår dock en del till dess att pandemins inflationseffekter eliminerats. När ekonomin återhämtar sig, med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, förväntar vi oss att inflationen stiger på medellång sikt även om den ligger kvar under vårt mål. Även om måtten på långfristiga inflationsförväntningar har ökat ligger de fortfarande långt från vårt tvåprocentsmål.

Riskbedömning

Vi ser riskerna för inflationsutsikterna som i stort sett balanserade. Den ekonomiska aktiviteten skulle kunna överskrida våra förväntningar om konsumenterna spenderar mer än vad som nu antas och om de använder mer av de sparmedel de byggt upp under pandemin. En snabbare förbättring av pandemisituationen skulle också kunna leda till en starkare expansion än vad som nu förutspås. Men tillväxten skulle kunna bli sämre än våra förväntningar om pandemin intensifieras eller om utbudsbrister blir mer varaktiga och bromsar produktionen.

Finansiella och monetära förhållanden

Gynnsamma finansieringsförhållanden är och förblir en förutsättning för en återhämtning i tillväxt och inflation. Marknadsräntor har sjunkit sedan vårt förra sammanträde. Finansieringsförhållandena för de flesta företag och hushåll ligger kvar på gynnsamma nivåer.

Bankernas utlåningsräntor till företag och hushåll är företag är fortfarande historiskt sett låga. Företag är fortfarande väl finansierade som resultat av upplåningen under första kvartalet av pandemin, vilket delvis förklarar varför utlåning till företag har avtagit. Däremot håller utlåningen till hushåll i sig. Vår senaste enkätundersökning om bankernas utlåning visade att kreditvillkoren för både företag och hushåll har stabiliserats. Fortsatt riklig likviditet

Samtidigt är kostnaden fortfarande hög för företag för att emittera eget kapital. Många företag och hushåll har lånat mer för att klara pandemin. Ett försämrat ekonomiskt läge skulle därför kunna utgöra ett hot mot deras finansiella ställning, vilket i sin tur skulle kunna påverka kvaliteten på bankers balansräkningar. Det är fortsatt viktigt att hindra att problem i balansräkningar och stramare finansieringsförhållanden förstärker varandra.

Slutsats

Som avslutning, ekonomin i euroområdet visar på en stark återhämtning. Men utsikterna fortsätter att vara avhängiga av hur pandemin och vaccinationerna framskrider. Den nuvarande inflationsökningen beräknas vara främst tillfällig. Underliggande pristryck kommer sannolikt att öka gradvis även om inflationen på medellång sikt förblir väl under vårt mål. Våra penningpolitiska åtgärder, inbegripet vår reviderade vägledning, kommer att hjälpa ekonomin till en solid återhämtning och till att inflationen slutligen når vårt tvåprocentsmål.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media