European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • VERKLARING OVER HET MONETAIR BELEID

PERSCONFERENTIE

Christine Lagarde, president van de ECB,
Luis de Guindos, vicepresident van de ECB

Frankfurt am Main, 22 juli 2021

Goedemiddag, de vicepresident en ik heten u welkom bij onze persconferentie.

Op de vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur zich op twee belangrijke onderwerpen geconcentreerd: ten eerste, de gevolgen van onze strategische evaluatie voor onze forward guidance met betrekking tot de basisrentetarieven van de ECB en, ten tweede, onze beoordeling van de economie en onze maatregelen in verband met de pandemie.

Bij onze recente strategische evaluatie zijn we een symmetrische inflatiedoelstelling van twee procent op middellange termijn overeengekomen. Onze beleidsrentevoeten bevinden zich al enige tijd dicht bij hun ondergrens en de inflatievooruitzichten voor de middellange termijn liggen nog altijd ruim onder onze doelstelling. Tegen die achtergrond heeft de Raad van Bestuur vandaag zijn forward guidance over de rentetarieven aangepast. We hebben dat gedaan om onze committering te benadrukken aan een aanhoudend accommoderende monetairbeleidskoers om onze inflatiedoelstelling te bereiken.

Ter ondersteuning van onze symmetrische inflatiedoelstelling van twee procent en in overeenstemming met onze strategie voor het monetair beleid verwacht de Raad van Bestuur dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager blijven totdat we hebben vastgesteld dat de inflatie ruim vóór het einde van onze projectieperiode en duurzaam voor de rest van de projectieperiode twee procent bereikt, en we van oordeel zijn dat bij de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang is geboekt zodanig dat deze in overeenstemming is met de stabilisering van de inflatie op twee procent op middellange termijn. Dit kan ook betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt.

Sta me toe de beoordeling van de economische vooruitzichten en onze maatregelen in verband met de pandemie toe te lichten.

Het herstel van de economie van het eurogebied ligt op koers. Steeds meer mensen worden gevaccineerd en in de meeste landen van het eurogebied zijn de lockdownmaatregelen versoepeld. Maar de pandemie blijft een schaduw werpen, met name omdat de deltavariant een toenemende bron van onzekerheid is. De inflatie is opgelopen, maar deze stijging is naar verwachting grotendeels tijdelijk. De vooruitzichten voor de inflatie op middellange termijn blijven gematigd.

We moeten voor alle sectoren van de economie gunstige financieringsvoorwaarden in stand houden tijdens de pandemie. Dat is essentieel om de huidige opleving om te zetten in blijvende groei en het negatieve effect van de pandemie op de inflatie te compenseren. Aangezien we onze beoordeling van de financieringsvoorwaarden en de inflatievooruitzichten van juni hebben bevestigd, blijven we verwachten dat de aankopen krachtens het pandemie-noodaankoopprogramma (pandemic emergency purchase programme - PEPP) tijdens het lopende kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo worden uitgevoerd dan tijdens de eerste maanden van het jaar.

We hebben ook onze andere maatregelen ter ondersteuning van ons mandaat inzake prijsstabiliteit bevestigd, namelijk het niveau van de basisrentetarieven van de ECB, onze aankopen krachtens het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP), ons herinvesteringsbeleid en onze langerlopende herfinancieringstransacties, zoals uiteengezet in het persbericht dat vandaag om 13.45 uur is gepubliceerd. We staan klaar om al onze instrumenten zo nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op middellange termijn op onze doelstelling van twee procent stabiliseert.

Ik zal nu onze kijk op de ontwikkeling van de economie en de inflatie nader toelichten en vervolgens ingaan op onze inschatting van de financiële en monetaire omstandigheden.

Economische bedrijvigheid

De economie is in het tweede kwartaal van het jaar opgeleefd en ligt door versoepeling van de restricties op koers om in het derde kwartaal sterk te groeien. We verwachten dat de verwerkende industrie sterk zal presteren, hoewel knelpunten aan de aanbodzijde op korte termijn de productie belemmeren. De heropening van grote delen van de economie geeft steun aan een krachtig herstel in de dienstensector. Maar de deltavariant van het coronavirus zou dit herstel in de dienstverlening kunnen temperen, vooral in de toeristische sector en de horeca.

De consumentenbestedingen stijgen nu mensen weer winkels en restaurants bezoeken en opnieuw reizen. De bestedingen worden gesteund door betere vooruitzichten op werk, toegenomen vertrouwen en aanhoudende overheidssteun. Dankzij het lopend herstel van de binnenlandse en wereldwijde vraag worden bedrijven optimistischer. Dit ondersteunt de investeringen. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie laat onze enquête naar de bancaire kredietverlening zien dat de financiering van investeringen in vaste activa een belangrijke rol speelt in de kredietvraag van bedrijven.

We verwachten dat de economische bedrijvigheid in het eerste kwartaal van volgend jaar terugkeert naar het niveau van vóór de crisis. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat de economische schade van de pandemie is goedgemaakt. Het aantal mensen in regelingen voor het behoud van banen daalt, maar blijft hoog. In totaal zijn er nog steeds 3,3 miljoen minder mensen aan het werk dan vóór de pandemie, vooral onder jongeren en laaggeschoolden.

Naast het monetair beleid dient ambitieus, gericht en gecoördineerd begrotingsbeleid steun te blijven geven aan het herstel. Hierbij speelt het Next Generation EU-programma een belangrijke rol. Dat zal bijdragen tot een sterker en gelijkmatig herstel in de landen van het eurogebied. Het zal ook de groene en de digitale transitie bespoedigen en steun geven aan de structurele hervormingen die nodig zijn om de langetermijngroei te verhogen.

Inflatie

In juni bedroeg de inflatie 1,9 procent. We verwachten dat de inflatie in de komende maanden verder zal stijgen, om volgend jaar weer te dalen. De huidige toename is vooral toe te schrijven aan hogere energieprijzen en aan basiseffecten als gevolg van de scherpe daling van de olieprijzen aan het begin van de pandemie en het effect van de tijdelijke btw-verlaging vorig jaar in Duitsland. De invloed van deze factoren zou begin 2022 moeten wegebben, naarmate ze niet meer in de inflatieberekening op jaarbasis worden meegenomen.

Door de aanzienlijke onderbenutting in de economie blijft de onderliggende inflatiedruk op korte termijn getemperd. De prijzen zullen enige opwaartse druk ondervinden van de sterkere vraag en tijdelijke kostendruk in toeleveringsketens. Maar als gevolg van de zwakke loongroei en de eerdere appreciatie van de euro blijft de prijsdruk waarschijnlijk nog enige tijd gematigd.

De weerslag van de pandemie op de inflatie is nog niet onmiddellijk verdwenen. Naarmate de economie zich met steun van onze monetairbeleidsmaatregelen herstelt, verwachten we dat de inflatie op middellange termijn zal stijgen, maar onder onze doelstelling blijft. Hoewel de maatstaven voor de inflatieverwachtingen op langere termijn zijn gestegen, blijven ze op enige afstand van onze doelstelling van twee procent.

Beoordeling van risico's

We beschouwen de risico's voor de economische vooruitzichten als globaal genomen in evenwicht. De economische bedrijvigheid zou onze verwachtingen kunnen overtreffen als consumenten meer besteden dan nu wordt verwacht en sneller hun tijdens de pandemie opgebouwde spaargeld opnemen. Door een snellere verbetering van de coronasituatie zou eveneens een sterkere groei kunnen optreden dan nu wordt verwacht. Maar de groei zou bij onze verwachtingen kunnen achterblijven als de pandemie aanwakkert of als aanbodtekorten langduriger uitvallen en de productie in de weg staan.

Financiële en monetaire omstandigheden

Het herstel van de groei en de inflatie is nog steeds afhankelijk van gunstige financieringsvoorwaarden. Sinds onze vorige vergadering zijn de marktrentes gedaald. Voor de meeste bedrijven en huishoudens blijven de financieringsvoorwaarden op een gunstig niveau.

De rentetarieven voor bankleningen aan bedrijven en huishoudens blijven historisch laag. Bedrijven beschikken nog steeds over voldoende financiering. Dit is het gevolg van de kredieten die ze in de eerste golf van de pandemie hebben opgenomen en verklaart ten dele waarom de groei van de kredietverlening aan bedrijven is afgenomen. Hiertegenover houdt de kredietverlening aan huishoudens stand. Uit onze jongste enquête naar de bancaire kredietverlening komt naar voren dat de kredietvoorwaarden voor zowel bedrijven als huishoudens zich hebben gestabiliseerd. Er blijft sprake van ruimschoots voldoende liquiditeit.

Tegelijkertijd zijn de kosten van het uitgeven van aandelen nog steeds hoog voor bedrijven. Veel bedrijven en huishoudens hebben meer schulden gemaakt om de pandemie het hoofd te bieden. Daardoor kan een economische verslechtering ervoor zorgen dat hun financiële gezondheid gevaar loopt, hetgeen langzaam zou kunnen doorwerken in de kwaliteit van de bankbalansen. Het blijft van essentieel belang te verhinderen dat balansdruk en krappere financieringsvoorwaarden elkaar versterken.

Conclusie

Kortom: de economie van het eurogebied trekt weer sterk aan. Maar de vooruitzichten blijven afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie en de vorderingen met vaccinaties. De huidige stijging van de inflatie is naar verwachting grotendeels tijdelijk. De onderliggende prijsdruk zal waarschijnlijk geleidelijk toenemen, hoewel de inflatie op middellange termijn nog steeds ruim onder onze doelstelling zal blijven. Onze beleidsmaatregelen, waaronder onze herziene forward guidance, zullen de economie op weg helpen naar een solide herstel en helpen uiteindelijk de inflatie bij onze doelstelling van twee procent te brengen.

We zijn nu klaar om uw vragen te beantwoorden.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media