European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE O POLITYCE PIENIĘŻNEJ

KONFERENCJA PRASOWA

Christine Lagarde, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC

Frankfurt nad Menem, 22 lipca 2021

Dzień dobry, wspólnie z panem wiceprezesem witamy Państwa na naszej konferencji prasowej.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów skupiła się na dwóch głównych zagadnieniach: po pierwsze – na konsekwencjach przeglądu strategii dla naszej zapowiedzi dotyczącej podstawowych stóp procentowych EBC, po drugie – na ocenie sytuacji gospodarczej i środków zastosowanych przez nas w związku z pandemią.

Podczas zakończonego niedawno przeglądu strategii uzgodniliśmy symetryczny cel inflacyjny, który wynosi 2% w średnim okresie. Nasze podstawowe stopy procentowe już od pewnego czasu są bliskie dolnej granicy efektywności, a średniookresowe perspektywy inflacji wciąż są wyraźnie poniżej naszego celu. W tych warunkach Rada Prezesów przeformułowała dziś swoją zapowiedź dotyczącą stóp procentowych. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić, że dążymy do utrzymania niezmiennie łagodnego nastawienia polityki pieniężnej, żeby osiągnąć nasz cel inflacyjny.

Żeby wesprzeć symetryczny 2‑procentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów przewiduje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, aż stwierdzimy, że inflacja osiąga 2% znacznie przed końcem horyzontu projekcji i pozostaje na tym poziomie przez pozostałą część horyzontu projekcji, oraz ocenimy dotychczasowy postęp inflacji bazowej jako wystarczający, żeby uznać go za spójny ze stabilizacją inflacji na poziomie 2% w średnim okresie. Może to również oznaczać, że będzie przejściowy okres, podczas którego inflacja znajdzie się umiarkowanie powyżej celu.

Przejdę teraz do oceny perspektyw gospodarczych i naszych środków związanych z pandemią.

Ożywienie gospodarcze w strefie euro jest na dobrej drodze. Coraz więcej ludzi zostaje zaszczepionych i w większości krajów strefy euro złagodzono obostrzenia. Jednak pandemia nadal kładzie się cieniem na gospodarce; coraz większym źródłem niepewności jest zwłaszcza wariant delta. Inflacja wzrosła, ale ten wzrost prawdopodobnie okaże się w większości przejściowy. Średniookresowe perspektywy inflacji pozostają stłumione.

Musimy przez cały okres pandemii utrzymać korzystne warunki finansowania dla wszystkich sektorów gospodarki. To jest konieczne, żeby obecne odbicie mogło przekształcić się w trwałe ożywienie oraz żeby zneutralizować niekorzystne oddziaływanie pandemii na inflację. Dlatego też – po potwierdzeniu naszej czerwcowej oceny warunków finansowania i perspektyw inflacji – nadal przewidujemy, że w bieżącym kwartale skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) będzie prowadzony w znacznie szybszym tempie niż w pierwszych miesiącach tego roku.

Potwierdziliśmy także inne środki służące wykonaniu naszego mandatu do utrzymania stabilności cen, a mianowicie: poziom podstawowych stóp procentowych EBC, zakupy w ramach programu skupu aktywów (APP), zasady reinwestowania oraz dłuższe operacje refinansujące; opisano to szczegółowo w komunikacie prasowym, który ukazał się dziś o godz. 13.45. Jesteśmy gotowi odpowiednio dostosowywać wszystkie nasze narzędzia, żeby sprawić, że inflacja ustabilizuje się na docelowym poziomie 2% w średnim okresie.

Powiem teraz bardziej szczegółowo, jak widzimy dalszy rozwój sytuacji gospodarczej i inflacji, po czym przejdę do naszej oceny warunków finansowych i monetarnych.

Aktywność gospodarcza

W drugim kwartale gospodarka się ożywiła, a dzięki złagodzeniu ograniczeń jest na dobrej drodze, żeby w trzecim kwartale osiągnąć wysokie tempo wzrostu. Spodziewamy się mocnych wyników w przetwórstwie przemysłowym, chociaż w krótkim okresie produkcję będą hamować zatory podażowe. Odmrażanie dużej części gospodarki sprzyja silnemu odbiciu sektora usług. Jednak ożywienie tego sektora – zwłaszcza podróży oraz gastronomii i hotelarstwa – może zostać osłabione przez wariant delta koronawirusa.

W miarę jak ludzie zaczynają ponownie odwiedzać sklepy i restauracje oraz podróżować, rosną wydatki konsumpcyjne. Ich wzrost wzmacniają lepsze perspektywy rynku pracy, rosnące zaufanie oraz ciągłe wsparcie rządowe. Trwające ożywienie popytu wewnętrznego i światowego napawa optymizmem podmioty gospodarcze. To sprzyja inwestycjom. Po raz pierwszy od początku pandemii nasze badanie ankietowe akcji kredytowej banków wskazuje, że ważnym czynnikiem napędzającym popyt na kredyty jest finansowanie inwestycji w środki trwałe.

Spodziewamy się, że aktywność gospodarcza powróci do poziomu sprzed kryzysu w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jednak usunięcie szkód, jakie pandemia wyrządziła w gospodarce, potrwa jeszcze długo. Liczba osób objętych systemami ochrony miejsc pracy maleje, ale wciąż jest wysoka. Łącznie zatrudnionych jest teraz 3,3 mln ludzi mniej niż przed pandemią, na czym cierpią zwłaszcza osoby młodsze i o niższych kwalifikacjach.

Żeby pobudzić ożywienie, politykę pieniężną nadal powinna uzupełniać ambitna, ukierunkowana i skoordynowana polityka fiskalna. W tym kontekście kluczową rolę odegra program Next Generation EU. Dzięki niemu ożywienie w obrębie całej strefy euro będzie mocniejsze i równomierne. Przyczyni się on także do szybszej ekologizacji i cyfryzacji gospodarki oraz wesprze konieczne reformy strukturalne, dzięki którym podwyższy się wzrost długookresowy.

Inflacja

W czerwcu inflacja wyniosła 1,9%. Przewidujemy, że w najbliższych miesiącach jeszcze wzrośnie, a przyszłym roku znów się obniży. Jej obecny wzrost wynika przede wszystkim z wyższych cen energii oraz z efektu bazy spowodowanego gwałtownym spadkiem cen ropy na początku pandemii oraz tymczasowym obniżeniem stawki VAT w Niemczech w ubiegłym roku. Oddziaływanie tych czynników powinno wygasnąć na początku 2022, kiedy przestaną być one uwzględnianie przy obliczaniu inflacji rok do roku.

W najbliższym czasie bazową presję inflacyjną będzie hamować znaczny poziom niewykorzystanych mocy produkcyjnych w gospodarce. Pewną presję wzrostową na ceny będą wywierać silniejszy popyt i przejściowa presja kosztowa w łańcuchach dostaw. Jednak słaby wzrost płac i wcześniejsza aprecjacja euro oznaczają, że presja cenowa jeszcze przez jakiś czas prawdopodobnie pozostanie niewielka.

Upłynie pewien czas, zanim spadkowe oddziaływanie pandemii na inflację całkowicie zaniknie. Oczekujemy, że wraz z ożywianiem się gospodarki – do czego będą się przyczyniać nasze środki polityki pieniężnej – inflacja w średnim okresie wzrośnie, ale nie dojdzie do docelowego poziomu. Chociaż wskaźniki oczekiwań inflacyjnych na dłuższy okres poszły w górę, wciąż pozostają w pewnej odległości od naszego 2‑procentowego celu.

Ocena ryzyka

W naszej ocenie pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka dla perspektyw gospodarczych ogólnie się równoważą. Aktywność gospodarcza może przekroczyć nasze oczekiwania, jeśli konsumenci będą wydawać więcej, niż się obecnie przewiduje, i prędzej zużywać oszczędności skumulowane podczas pandemii. Także szybsza poprawa sytuacji epidemicznej może sprawić, że ożywienie okaże się mocniejsze od obecnie spodziewanego. Natomiast tempo wzrostu może nie spełnić naszych oczekiwań, jeżeli pandemia się nasili lub jeśli niedobory podażowe okażą się bardziej długotrwałe i będą hamować produkcję.

Warunki finansowe i monetarne

Ożywienie wzrostu i inflacji wciąż zależy od utrzymania korzystnych warunków finansowania. Od naszego ostatniego posiedzenia rynkowe stopy procentowe się obniżyły. Warunki finansowania dla większości firm i gospodarstw domowych pozostają korzystne.

Oprocentowanie kredytów bankowych jest na tle historycznym ciągle niskie. Firmy wciąż są zasobne w środki dzięki pożyczkom zaciągniętym podczas pierwszej fali pandemii, co częściowo tłumaczy, dlaczego akcja kredytowa dla przedsiębiorstw zwolniła. Natomiast akcja kredytowa dla gospodarstw domowych utrzymuje się bez zmian. Nasze najnowsze badanie ankietowym akcji kredytowej banków pokazuje, że warunki kredytowe zarówno dla firm, jak i dla gospodarstw domowych się ustabilizowały. Zasoby płynności nadal są znaczne.

Jednocześnie emisja kapitału własnego jest dla firm ciągle droga. Wiele firm i gospodarstw domowych bardziej się zadłużyło, żeby przetrwać pandemię. Każde pogorszenie się sytuacji gospodarczej zagroziłoby ich kondycji finansowej, co z kolei mogłoby się stopniowo przekładać na jakość bilansów banków. Nie można dopuścić do tego, żeby obciążenie bilansów i zaostrzanie warunków finansowania nawzajem się potęgowały.

Podsumowanie

W podsumowaniu: gospodarka strefy euro mocno się ożywia. Jej perspektywy nadal zależą jednak od dalszego przebiegu pandemii i postępów akcji szczepień. Oczekuje się, że obserwowany obecnie wzrost inflacji okaże się w znacznym stopniu przejściowy. Bazowa presja cenowa prawdopodobnie będzie stopniowo rosnąć, ale w średnim okresie inflacja wciąż pozostanie poniżej naszego celu. Zastosowane przez nas środki, w tym przeformułowana zapowiedź dotycząca polityki pieniężnej, pomogą skierować gospodarkę na ścieżkę mocnego ożywienia i ostatecznie doprowadzić inflację do docelowego poziomu 2%.

Teraz chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami