Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

22 juli 2021

I sin nyligen genomförda strategiöversyn enades ECB-rådet om ett symmetriskt inflationsmål på två procent på medellång sikt. ECB:s styrräntor har legat nära sin lägsta gräns under en tid och de medelfristiga inflationsutsikterna är fortfarande väl under ECB-rådets mål. I detta läge reviderade ECB-rådet idag sin vägledning om styrräntorna. Detta gjordes för att understryka åtagandet att bibehålla en varaktigt ackommoderande penningpolitik som stöd för uppnå inflationsmålet.

Som stöd för sitt symmetriska tvåprocentsmål för inflation och i linje med sin penningpolitiska strategi förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationen når två procent i god tid före slutet av bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation som stabiliseras på två procent på medellång sikt. Detta kan även innebära en övergångsperiod under vilken inflationen måttligt överstiger målet.

Efter att ha bekräftat bedömning från juni av finansieringsförhållandena fortsätter ECB-rådet att förvänta sig att köp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) under innevarande kvartal kommer att göras i en betydligt högre takt än under de första månaderna av året.

ECB-rådet bekräftade även sina övriga åtgärder för att stärka prisstabilitetsmandatet, dvs. nivån på ECB-s styrräntor, sina köp inom APP-programmet (program för köp av tillgångar), sin återinvesteringspolicy och sina långfristig refinansieringstransaktioner.

Närmare bestämt:

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent.

Som stöd för sitt symmetriska tvåprocentsmål för inflation och i linje med sin penningpolitiska strategi förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationen når två procent i god tid före slutet av bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation som stabiliseras på två procent på medellång sikt. Detta kan även innebära en övergångsperiod under vilken inflationen måttligt överstiger målet.

APP-programmet (program för köp av tillgångar)

Nettoköpen inom ramen för APP-programmet kommer att fortsätta i en månatlig takt på 20 miljarder euro. ECB-rådet fortsätter att förvänta sig att månatliga nettoköp inom APP kommer att löpa så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt och att de upphör strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

ECB-rådet avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin)

ECB-rådet kommer att fortsätta sina nettotillgångsköp inom ramen för PEPP-programmet, som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att ECB-rådet bedömer att coronakrisen är över.

I och med att ny information har bekräftat den samlade bedömningen av finansieringsförhållanden och inflationsutsikter från sammanträdet i juni förväntar sig ECB-rådet att köpen inom ramen för PEPP-programmet under innevarande kvartal kommer att ske i en betydligt högre takt än under de första månaderna i år.

ECB-rådet kommer att anpassa köpen till marknadsförhållandena med syfte att hindra en sådan åtstramning av finansieringsvillkoren som är oförenlig med att motverka effekter från pandemin som dämpar den beräknade inflationsbanan. Flexibilitet av köp över tid och mellan tillgångsklasser och jurisdiktioner kommer dessutom även fortsättningsvis att stödja en smidig transmission av penningpolitiken. Om gynnsamma finansieringsvillkor kan upprätthållas med ett flöde av tillgångsköp som inte förbrukar hela beloppet under tidsfristen för nettoköp inom PEPP, behöver hela beloppet inte användas. Likaledes kan beloppet omkalibreras om så krävs för att upprätthålla gynnsamma finansieringsvillkor i syfte att motverka att pandemichocken påverkar inflationsutvecklingen negativt.

Vidare kommer ECB-rådet fortsätta att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för PEPP fram till åtminstone slutet av 2023. Den framtida utfasningen av PEPP-portföljen kommer under alla förhållanden att hanteras så att den inte inverkar på en lämplig penningpolitisk inriktning.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet kommer att fortsätta att tillföra tillräckligt med likviditet genom sina refinansieringstransaktioner. I synnerhet förblir den tredje serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) en attraktiv finansieringskälla för bankerna, vilket ger stöd åt deras utlåning till företag och hushåll.

***

ECB-rådet står redo att på lämpligt vis justera samtliga av sina instrument för att säkerställa att inflationen på medellång sikt stabiliseras på tvåprocentsmålet.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media