SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

22. juli 2021

I forbindelse med den nylige gennemgang af den pengepolitiske strategi vedtog Styrelsesrådet et symmetrisk inflationsmål på to procent på mellemlangt sigt. ECB's officielle renter har befundet sig tæt på deres nedre grænse i nogen tid, og inflationsudsigterne på mellemlangt sigt ligger stadig et godt stykke under Styrelsesrådets mål. Dette er baggrunden for, at Styrelsesrådet i dag ændrede sin forward guidance om renterne. Styrelsesrådet understreger dermed, at det vil fastholde en vedvarende lempelig pengepolitik for at leve op til sit inflationsmål.

For at understøtte sit symmetriske to procent-inflationsmål og i overensstemmelse med sin pengepolitiske strategi forventer Styrelsesrådet, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende eller et lavere niveau, indtil det konstaterer, at inflationen når to procent et godt stykke tid inden slutningen på dets fremskrivningsperiode, og at den – varigt – forbliver på dette niveau i resten af fremskrivningsperioden, og Styrelsesrådet vurderer, at der, for så vidt angår den underliggende inflation, er opnået tilstrækkelige fremskridt til at være i overensstemmelse med en inflation, der stabiliserer sig på to procent på mellemlangt sigt. Dette kan også indebære en overgangsperiode, hvor inflationen ligger moderat over målet.

Styrelsesrådet, der bekræfter vurderingen af finansieringsforholdene og inflationsudsigterne fra juni, forventer stadig, at opkøbene under opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) i løbet af dette kvartal vil ske i et betydeligt højere tempo end i de første måneder af året.

Styrelsesrådet bekræftede også de øvrige foranstaltninger til at understøtte sit mandat til at fastholde prisstabilitet, nemlig niveauet på ECB's officielle renter, opkøbene under programmet til opkøb af aktiver (APP), geninvesteringspolitikkerne og de langfristede markedsoperationer. Nærmere bestemt:

ECB's officielle renter

Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og -0,50 pct.

For at understøtte sit symmetriske to procent-inflationsmål og i overensstemmelse med sin pengepolitiske strategi forventer Styrelsesrådet, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende eller et lavere niveau, indtil det konstaterer, at inflationen når to procent et godt stykke tid inden slutningen på dets fremskrivningsperiode, og at den – varigt – forbliver på dette niveau i resten af fremskrivningsperiode, og Styrelsesrådet vurderer, at der, for så vidt angår den underliggende inflation, er opnået tilstrækkelige fremskridt til at være i overensstemmelse med en inflation, der stabiliserer sig på to procent på mellemlangt sigt. Dette kan også indebære en overgangsperiode, hvor inflationen ligger moderat over målet.

Programmet til opkøb af aktiver (APP)

Nettoopkøbene under APP vil fortsætte på et månedligt niveau på 20 mia. euro. Styrelsesrådet forventer stadig, at de månedlige nettoopkøb under APP fortsætter, så længe det er nødvendigt for at styrke den lempende effekt af de pengepolitiske renter, og at de ophører, kort før Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter.

Det er også Styrelsesrådets hensigt at fortsætte med fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

Opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

Styrelsesrådet fortsætter nettoopkøbene af aktiver under PEPP, der har en samlet ramme på 1.850 mia. euro, i hvert fald indtil udgangen af marts 2022 og i alle tilfælde indtil det vurderes, at den kritiske fase af coronakrisen er ovre.

Da de nye data har bekræftet den fælles vurdering af finansieringsforholdene og inflationsudsigterne, der blev foretaget på det pengepolitiske møde i juni, forventer Styrelsesrådet fortsat, at opkøbene under PEPP i dette kvartal bliver gennemført i et betydeligt højere tempo end i de første måneder af året.

Styrelsesrådet vil opkøbe fleksibelt og på markedsvilkår og med henblik på at forhindre en stramning af finansieringsforholdene, som ikke bidrager til at modvirke pandemiens negative effekt på den ventede inflationsudvikling. Hertil kommer, at fleksibiliteten i opkøbene over tid, på tværs af aktivklasser og landene imellem fortsat vil understøtte den gnidningsløse transmission af pengepolitikken. Hvis det er muligt at fastholde gunstige finansieringsforhold med strømme af aktivopkøb, der ikke sprænger rammen i løbet af tidshorisonten for nettoopkøb inden for PEPP, er det ikke nødvendigt at bruge rammen fuldt ud. Tilsvarende vil det være muligt at rekalibrere rammen, hvis det er nødvendigt for at fastholde gunstige finansieringsforhold for at bidrage til at modvirke det negative stød, som pandemien har givet inflationsudviklingen.

Styrelsesrådet vil fortsat geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under PEPP, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2023. Den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen vil under alle omstændigheder blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

Markedsoperationer

Styrelsesrådet vil fortsætte med at stille rigelig likviditet til rådighed ved hjælp af markedsoperationerne. Især den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III) er fortsat en attraktiv finansieringskilde for bankerne, idet den understøtter bankernes långivning til virksomheder og husholdninger.

***

Styrelsesrådet er rede til, om nødvendigt, at tilpasse alle sine instrumenter for at sikre, at inflationen stabiliserer sig på Styrelsesrådets to procent-mål på mellemlangt sigt.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt