Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

22 juli 2021

Bij zijn recente strategische evaluatie is de Raad van Bestuur een symmetrische inflatiedoelstelling van twee procent op middellange termijn overeengekomen. De basisrentetarieven van de ECB bevinden zich al enige tijd dicht bij hun ondergrens en de inflatievooruitzichten voor de middellange termijn liggen nog altijd ruim onder de doelstelling van de Raad van Bestuur. Tegen die achtergrond heeft de Raad van Bestuur vandaag zijn forward guidance over de rentetarieven herzien. Dit heeft de Raad gedaan om zijn committering te benadrukken aan een aanhoudend accommoderende monetairbeleidskoers om de inflatiedoelstelling te bereiken.

Ter ondersteuning van de symmetrische inflatiedoelstelling van twee procent en in overeenstemming met zijn strategie voor het monetair beleid verwacht de Raad van Bestuur dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager blijven totdat de Raad heeft vastgesteld dat de inflatie ruim vóór het einde van de projectieperiode en duurzaam voor de rest van de projectieperiode twee procent bereikt, en de Raad van oordeel is dat bij de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang is geboekt zodanig dat deze in overeenstemming is met de stabilisering van de inflatie op twee procent op middellange termijn. Dit kan ook betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt.

De Raad van Bestuur heeft zijn beoordeling van de financieringsvoorwaarden en de inflatievooruitzichten van juni bevestigd en blijft verwachten dat de aankopen krachtens het pandemie-noodaankoopprogramma (pandemic emergency purchase programme - PEPP) tijdens het lopende kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo worden uitgevoerd dan tijdens de eerste maanden van het jaar.

De Raad van Bestuur heeft ook zijn andere maatregelen ter ondersteuning van zijn mandaat inzake prijsstabiliteit bevestigd, namelijk het niveau van de basisrentetarieven van de ECB, de aankopen krachtens het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP), het herinvesteringsbeleid en de langerlopende herfinancieringstransacties. Meer specifiek:

Basisrentetarieven van de ECB

Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,50%.

Ter ondersteuning van de symmetrische inflatiedoelstelling van twee procent en in overeenstemming met zijn strategie voor het monetair beleid verwacht de Raad van Bestuur dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager blijven totdat de Raad heeft vastgesteld dat de inflatie ruim vóór het einde van de projectieperiode en duurzaam voor de rest van de projectieperiode twee procent bereikt, en de Raad van oordeel is dat bij de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang is geboekt zodanig dat deze in overeenstemming is met de stabilisering van de inflatie op twee procent op middellange termijn. Dit kan ook betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt.

Programma voor de aankoop van activa (APP)

De nettoaankopen in het kader van het APP zullen worden voortgezet voor een maandelijks bedrag van € 20 miljard. De Raad van Bestuur verwacht nog steeds de maandelijkse nettoaankopen van activa in het kader van het APP voort te zetten zo lang als noodzakelijk is om de accommoderende invloed van de beleidstarieven te versterken, en ze te beëindigen kort voordat de Raad begint met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB.

De Raad van Bestuur is eveneens voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad de basisrentetarieven van de ECB begint te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De Raad van Bestuur zal de nettoaankopen van activa krachtens het PEPP, met een totaalbedrag van € 1.850 miljard, ten minste tot het einde van maart 2022 blijven uitvoeren en in ieder geval totdat de Raad van oordeel is dat de crisisfase van het coronavirus voorbij is.

Aangezien de tijdens de monetairbeleidsvergadering van juni uitgevoerde gezamenlijke beoordeling van de financieringsvoorwaarden en de inflatievooruitzichten wordt bevestigd door de sindsdien beschikbaar gekomen informatie, verwacht de Raad van Bestuur nog steeds dat de aankopen krachtens het PEPP tijdens het lopende kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo zullen worden uitgevoerd dan tijdens de eerste maanden van het jaar.

De Raad van Bestuur zal de aankopen op flexibele wijze doen, daarbij rekening houdend met de marktomstandigheden en met het oog op het voorkomen van een verkrapping van de financieringsvoorwaarden die niet in overeenstemming is met het tegengaan van de neerwaartse invloed van de pandemie op het verwachte beloop van de inflatie. Bovendien zal de flexibele benadering bij de aankopen wat betreft de timing, activacategorieën en jurisdicties steun blijven geven aan de soepele transmissie van het monetaire beleid. Indien de instandhouding van gunstige financieringsvoorwaarden kan plaatsvinden zonder benutting van het volledige PEPP-bedrag voor de nettoaankoopperiode, hoeft het bedrag niet in zijn geheel te worden ingezet. Ook kan het bedrag worden herijkt indien dat nodig is om gunstige financieringsvoorwaarden te behouden teneinde de negatieve schok van de pandemie voor het inflatiebeloop helpen op te vangen.

De Raad van Bestuur zal de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, ten minste tot het einde van 2023 blijven herinvesteren. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

Herfinancieringstransacties

De Raad van Bestuur blijft omvangrijke liquiditeit verstrekken via herfinancieringstransacties. Met name de derde reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III) blijft een aantrekkelijke financieringsbron voor banken en geeft steun aan de bancaire kredietverlening aan bedrijven en huishoudens.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op middellange termijn op zijn doelstelling van twee procent stabiliseert.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media