European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 март 2008 г.

26 март 2008 г.

Встъпителни бележки

Извънредните обстоятелства в една централна банка от Евросистемата, които ѝ попречиха да представи баланс на 7 март и 14 март 2008 г., продължиха и попречиха на представянето на баланс и на 21 март 2008 г. Поради това консолидираният финансов отчет на Евросистемата за тази седмица отразява последната налична информация от баланс, представен от тази централна банка от Евросистемата, а именно от 29 февруари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 55 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 21 март 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,7 млрд. евро до 139,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), са 107,3 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица). Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават със 7,1 млрд. евро до 665,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,4 млрд. евро до 72,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 7,7 млрд. евро до 483,6 млрд. евро. На 19 март 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 209,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 202 млрд. евро. На 20 март 2008 г., четвъртък, бе договорена операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност на стойност 15 млрд. евро с дата на падеж 25 март 2008 г.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,7 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита спад от 9,4 млрд. евро до 219,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 137 −55
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 139 399 251
2.1 Вземания от МВФ 9 027 52
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 372 199
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 288 854
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 843 0
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 843 0
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 484 635 8 171
5.1 Основни операции по рефинансиране 201 734 −7 298
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 267 366 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 15 000 15 000
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 498 449
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 37 20
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 34 236 786
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 107 287 −4
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 640 0
9 Други активи 333 249 1 601
Общо активи 1 378 714 11 604
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 665 749 7 059
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 220 598 −8 856
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 219 593 −9 366
2.2 Депозитно улеснение 727 500
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 278 10
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 216 2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 80 715 9 715
5.1 Сектор „Държавно управление“ 72 947 9 400
5.2 Други задължения 7 768 315
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 36 796 695
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 517 932
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 802 −554
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 802 −554
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 130 740 2 606
11 Сметки за преоценка 147 666 0
12 Капитал и резерви 70 604 5
Общо пасиви 1 378 714 11 604
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите