Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 21ης Μαρτίου 2008

26 Μαρτίου 2008

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Τα έκτακτα γεγονότα που σημειώθηκαν σε μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος συνεχίστηκαν και την εμπόδισαν να καταρτίσει τη λογιστική κατάσταση της 21ης Μαρτίου 2008, όπως είχε συμβεί και με τη λογιστική κατάσταση της 7ης Μαρτίου 2008 και της 14ης Μαρτίου 2008. Κατά συνέπεια, η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος αυτής της εβδομάδας περιέχει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία λογιστικής κατάστασης από την εν λόγω κεντρική τράπεζα, δηλαδή τα στοιχεία της 29ης Φεβρουαρίου 2008.

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 21 Μαρτίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 55 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 139,1 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, ανήλθαν σε 107,3 δισεκατομμύρια ευρώ (ποσό σχεδόν ίδιο με την προηγούμενη εβδομάδα). Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 665,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 72,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 483,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 209,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 202 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 διακανονίστηκε μια πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, με σκοπό την παροχή ρευστότητας, ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ημερομηνία λήξης την 25η Μαρτίου 2008.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 219,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 201.137 −55
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 139.399 251
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.027 52
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 130.372 199
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 25.288 854
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 14.843 0
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.843 0
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 484.635 8.171
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 201.734 −7.298
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 267.366 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 15.000 15.000
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 498 449
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 37 20
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 34.236 786
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 107.287 −4
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.640 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 333.249 1.601
Σύνολο ενεργητικού 1.378.714 11.604
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 665.749 7.059
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 220.598 −8.856
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 219.593 −9.366
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 727 500
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 278 10
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 216 2
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 80.715 9.715
5.1 Γενική κυβέρνηση 72.947 9.400
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.768 315
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 36.796 695
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.517 932
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.802 −554
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 18.802 −554
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.311 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 130.740 2.606
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 147.666 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 70.604 5
Σύνολο παθητικού 1.378.714 11.604

Εκπρόσωποι Τύπου