Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. märts 2008

26. märts 2008

Sissejuhatavad märkused

Erandlikud asjaolud ühes eurosüsteemi keskpangas, mis ei võimaldanud tal koostada oma bilanssi seisuga 7. märts ja 14. märts 2008, valitsevad jätkuvalt ning takistasid ka bilansi koostamist seisuga 21. märts 2008. Seetõttu kajastab eurosüsteemi käesoleva nädala konsolideeritud finantsaruanne eurosüsteemi kõnealuse keskpanga esitatud värskeimaid kättesaadavaid bilansiandmeid ehk selle finantsaruannet seisuga 29. veebruar 2008.

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

21. märtsil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 55 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,7 miljardi euro võrra 139,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht oli 107,3 miljardit eurot, püsides peaaegu muutumatuna eelmise nädala tasemel. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 7,1 miljardi euro võrra 665,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9,4 miljardi euro võrra 72,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 7,7 miljardi euro võrra 483,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. märtsil 2008 möödus 209,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 202 miljardit eurot. Neljapäeval, 20. märtsil 2008 teostati 15 miljardi euro suurune likviidsust lisav peenhäälestusoperatsioon tähtajaga 25. märts 2008.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,4 miljardi euro võrra 219,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 137 −55
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 139 399 251
2.1 Nõuded RVFle 9 027 52
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 372 199
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 288 854
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 843 0
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 843 0
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 484 635 8 171
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 201 734 −7 298
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 267 366 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 15 000 15 000
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 498 449
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 37 20
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 236 786
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 107 287 −4
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 640 0
9 Muud varad 333 249 1 601
Varad kokku 1 378 714 11 604
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 665 749 7 059
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 220 598 −8 856
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 219 593 −9 366
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 727 500
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 278 10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 216 2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 80 715 9 715
5.1 Valitsussektor 72 947 9 400
5.2 Muud kohustused 7 768 315
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 36 796 695
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 517 932
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 802 −554
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 802 −554
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 130 740 2 606
11 Ümberhindluskontod 147 666 0
12 Kapital ja reservid 70 604 5
Kohustused kokku 1 378 714 11 604

Kontaktandmed