European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 maart 2008

26 maart 2008

Ter inleiding

De uitzonderlijke omstandigheden bij een centrale bank van het Eurosysteem, ten gevolge waarvan deze centrale bank haar balans per 7 maart en 14 maart 2008 niet kon produceren, duurden voort en hebben tevens de productie van een balans per 21 maart 2008 verhinderd. Daarom zijn in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem van deze week de laatst beschikbare balansgegevens van de betrokken centrale bank van het Eurosysteem opgenomen, te weten haar financiële overzicht per 29 februari 2008.

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 21 maart 2008 was de daling van EUR 55 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,7 miljard naar EUR 139,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) bedroegen EUR 107,3 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week). De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 7,1 miljard naar EUR 665,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,4 miljard naar EUR 72,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 7,7 miljard naar EUR 483,6 miljard. Op woensdag 19 maart 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 209,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 202 miljard verrekend. Op donderdag 20 maart 2008 werd een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 15 miljard met een looptijd tot en met 25 maart 2008 verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,4 miljard naar EUR 219,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.137 −55
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 139.399 251
2.1 Vorderingen op het IMF 9.027 52
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.372 199
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.288 854
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.843 0
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.843 0
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 484.635 8.171
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 201.734 −7.298
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 267.366 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 15.000 15.000
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 498 449
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 37 20
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.236 786
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.287 −4
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.640 0
9 Overige activa 333.249 1.601
Totaal activa 1.378.714 11.604
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 665.749 7.059
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 220.598 −8.856
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 219.593 −9.366
2.2 Depositofaciliteit 727 500
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 278 10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 216 2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 80.715 9.715
5.1 Overheid 72.947 9.400
5.2 Overige verplichtingen 7.768 315
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 36.796 695
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.517 932
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.802 −554
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.802 −554
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 130.740 2.606
11 Herwaarderingsrekeningen 147.666 0
12 Kapitaal en reserves 70.604 5
Totaal passiva 1.378.714 11.604
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media