European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 marca 2008 r.

26 marca 2008 r.

Uwagi wstępne

Wyjątkowa sytuacja w jednym z banków centralnych Eurosystemu, która uniemożliwiła temu bankowi przedstawienie bilansu na dzień 7 marca 2008 r. i 14 marca 2008 r., utrzymała się, nie pozwalając na dostarczenie bilansu na dzień 21 marca 2008 r. Z tego powodu niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu uwzględnia ostatnie dostępne dane bilansowe dostarczone przez ten bank, tj. sprawozdanie finansowe na dzień 29 lutego 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 21 marca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 55 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,7 mld euro do poziomu 139,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wyniosły 107,3 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu). Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 7,1 mld euro do poziomu 665,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,4 mld euro do poziomu 72,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 7,7 mld euro do poziomu 483,6 mld euro. W środę, 19 marca 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 209,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 202 mld euro. W czwartek, 20 marca 2008 r., nastąpiło rozliczenie zapewniającej płynność operacji dostrajającej w wysokości 15 mld euro, której termin zapadalności przypadł 25 marca 2008 r.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,7 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 9,4 mld euro do poziomu 219,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.137 −55
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 139.399 251
2.1 Należności od MFW 9.027 52
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 130.372 199
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.288 854
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.843 0
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.843 0
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 484.635 8.171
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 201.734 −7.298
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 267.366 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 15.000 15.000
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 498 449
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 37 20
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 34.236 786
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 107.287 −4
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.640 0
9 Pozostałe aktywa 333.249 1.601
Aktywa razem 1.378.714 11.604
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 665.749 7.059
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 220.598 −8.856
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 219.593 −9.366
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 727 500
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 278 10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 216 2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 80.715 9.715
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 72.947 9.400
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.768 315
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 36.796 695
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.517 932
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.802 −554
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.802 −554
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 130.740 2.606
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.666 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 70.604 5
Pasywa razem 1.378.714 11.604
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami