Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 mars 2008

26 mars 2008

Inledande kommentar

De exceptionella omständigheterna vid en centralbank i Euroområdet, vilka ledde till att den centralbanken inte kunde producera sin balansräkning den 7 mars och 14 mars 2008, har fortsatt och även hindrat produktionen av en balansräkning den 21 mars 2008. Följaktligen återspeglar Eurosystemets konsoliderade balansräkning den här veckan den senast tillgängliga balansräkningsinformationen från den berörda centralbanken, dvs. dess balansredovisning per den 29 februari 2008.

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 21 mars 2008 motsvarade minskningen på 55 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 139,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) var 107,3 miljarder EUR (ungefär samma summa som föregående vecka). Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 7,1 miljarder EUR till 665,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,4 miljarder EUR till 72,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 7,7 miljarder EUR till 483,6 miljarder EUR. Onsdagen den 19 mars 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 209,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 202 miljarder EUR. Torsdagen den 20 mars 2008 avvecklades en extra långfristig refinansieringstransaktion på 15 miljarder EUR med förfallodag den 25 mars 2008.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,7 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,4 miljarder EUR till 219,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.137 −55
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 139.399 251
2.1 Fordringar på IMF 9.027 52
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.372 199
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.288 854
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.843 0
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.843 0
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 484.635 8.171
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 201.734 −7.298
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 267.366 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 15.000 15.000
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 498 449
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 37 20
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.236 786
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 107.287 −4
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.640 0
9 Övriga tillgångar 333.249 1.601
Summa tillgångar 1.378.714 11.604
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 665.749 7.059
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 220.598 −8.856
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 219.593 −9.366
2.2 Inlåningsfacilitet 727 500
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 278 10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 216 2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 80.715 9.715
5.1 Offentliga sektorn 72.947 9.400
5.2 Övriga skulder 7.768 315
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 36.796 695
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.517 932
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.802 −554
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.802 −554
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 130.740 2.606
11 Värderegleringskonton 147.666 0
12 Eget kapital 70.604 5
Summa skulder 1.378.714 11.604

Kontakt för media