Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. marca 2008

26. marec 2008

Uvodne opombe

Izjemne okoliščine v eni od centralnih bank Eurosistema, zaradi katerih ta ni uspela pripraviti bilance stanja na dan 7. in 14. marca 2008, so se nadaljevale, zato ta centralna banka ni uspela pripraviti svoje bilance stanja tudi na dan 21. marca 2008. Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema tako tudi ta teden vsebuje najnovejše razpoložljive bilančne informacije te centralne banke Eurosistema, predstavljene v njenem računovodskem izkazu na dan 29. februarja 2008.

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. marca 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 55 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,7 milijarde EUR na 139,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) je znašalo 107,3 milijarde EUR, kar je približno enako kot teden prej. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 7,1 milijarde EUR na 665,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,4 milijarde EUR na 72,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 7,7 milijarde EUR na 483,6 milijarde EUR. V sredo, 19. marca 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 209,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 202 milijardi EUR. V četrtek, 20. marca 2008, je bila poravnana operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 15 milijard EUR z dospelostjo na dan 25. marca 2008.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,5 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 9,4 milijarde EUR na 219,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.137 −55
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 139.399 251
2.1 Terjatve do MDS 9.027 52
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.372 199
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.288 854
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.843 0
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.843 0
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 484.635 8.171
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 201.734 −7.298
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 267.366 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 15.000 15.000
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 498 449
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 37 20
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 34.236 786
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 107.287 −4
8 Dolg širše države v EUR 38.640 0
9 Druga sredstva 333.249 1.601
Skupaj sredstva 1.378.714 11.604
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 665.749 7.059
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 220.598 −8.856
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 219.593 −9.366
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 727 500
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 278 10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 216 2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 80.715 9.715
5.1 Širša država 72.947 9.400
5.2 Druge obveznosti 7.768 315
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 36.796 695
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.517 932
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.802 −554
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.802 −554
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 130.740 2.606
11 Računi prevrednotenja 147.666 0
12 Kapital in rezerve 70.604 5
Skupaj obveznosti 1.378.714 11.604

Stiki za medije