Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

8 септември 2022 г.

Днес Управителният съвет взе решение да повиши със 75 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Тази сериозна стъпка ускорява прехода от сегашните подчертано нерестриктивни лихвени проценти към нива, които ще осигурят навременно връщане на инфлацията към средносрочната цел на ЕЦБ – 2%. Въз основа на сегашната оценка Управителният съвет очаква да повиши още лихвените проценти на следващите няколко заседания, за да забави търсенето и да предотврати риск от трайно възходящо изместване на инфлационните очаквания. Управителният съвет ще подлага на редовна преоценка хода на политиката в съответствие с постъпващата информация и според развитието на перспективата за инфлацията. Бъдещите му решения за основните лихвени проценти все така ще зависят от данните и ще се вземат заседание по заседание.

Управителният съвет прие днешното решение и очаква да повишава още лихвените проценти, защото инфлацията остава твърде висока и вероятно ще се задържи продължително над целевото равнище. Според предварителната оценка на Евростат през август тя е достигнала 9,1%. Рязкото покачване на цените на енергоносителите и храните, натискът от страна на търсенето в някои сектори вследствие на отварянето на икономиката и затруднения във веригите на доставка все още тласкат инфлацията нагоре. Ценовият натиск продължава да нараства и да се разширява в цялата икономика и е възможно в краткосрочен план инфлацията да се повиши още. Тя ще отслабне, след като текущите фактори, които я обуславят, отзвучат с течение на времето и ефектът от нормализирането на паричната политика намери отражение в икономиката и ценообразуването. В перспектива експертите на ЕЦБ ревизираха значително нагоре прогнозата си за инфлацията и сега се очаква тя да бъде на средно равнище от 8,1% през 2022 г., 5,5% през 2023 г. и 2,3% през 2024 г.

След подем през първата половина на 2022 г. последните данни показват съществено забавяне на икономическия растеж на еврозоната, като се очаква застой на икономиката по-късно през годината и през първото тримесечие на 2023 г. Много високите енергийни цени отслабват покупателната способност на доходите на гражданите и макар да намаляват, затрудненията в доставките все още ограничават икономическата активност. Наред с това неблагоприятната геополитическа обстановка, особено необоснованата агресия на Русия срещу Украйна, отслабва доверието както на бизнеса, така и на потребителите. Тази перспектива е отразена в последните експертни прогнози за икономическия растеж – те са ревизирани отчетливо надолу за остатъка от настоящата година и за цялата 2023 г. Сега експертите очакват икономиката да нарасне с 3,1% през 2022 г., 0,9% през 2023 г. и 1,9% през 2024 г.

Трайните слабости, обусловени от пандемията, продължават да пораждат риск за гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Затова Управителният съвет ще продължава да действа гъвкаво при реинвестирането на погашения с настъпващ падеж по портфейла по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, за да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм.

Основни лихвени проценти на ЕЦБ

Управителният съвет взе решение да повиши със 75 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 1,25%, 1,50% и 0,75%, считано от 14 септември 2022 г.

След увеличаването на лихвения процент по депозитното улеснение над нулева стойност двустепенната система за олихвяване на свръхрезервите вече не е необходима. Затова днес Управителният съвет взе решение да я прекрати, като определи нулева стойност на множителя.

Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по APP, в продължителен период от време след датата, на която започна да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на условия на изобилна ликвидност и целесъобразна ориентация на паричната политика.

Що се отнася до PEPP, Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Погашенията с настъпващ падеж в портфейла по PEPP се реинвестират гъвкаво с цел преодоляване на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операции по рефинансиране

Управителният съвет ще продължи да наблюдава условията за финансиране на банките и ще се погрижи настъпването на падежа на операции от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) да не възпрепятства гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Същевременно Управителният съвет ще подлага редовно на оценка как целевите операции по кредитиране допринасят за позицията на паричната политика.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Инструментът за защита на трансмисионния механизъм е в сила като средство за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Така той ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:45 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите