Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

8 september 2022

ECB-rådet beslutade idag att höja ECB:s tre styrräntor med 75 punkter. Detta stora steg tidigarelägger övergången från den nu mycket ackommoderande nivån för styrräntor till nivåer som ska stödja en läglig återgång till en inflation på ECB:s medelfristiga 2-procentsmål. Baserat på den aktuella bedömningen räknar ECB-rådet med att över ett antal kommande sammanträden höja räntorna ytterligare för att dämpa efterfrågan och skydda mot risken för en ihållande uppväxling i inflationsförväntningarna. ECB-rådet kommer regelbundet att revidera sin policyinriktning i ljuset av inkommande information och inflationsutvecklingen. ECB-rådets framtida räntebeslut kommer att fortsätta vara databeroende och följa ett tillvägagångssätt med beslut från sammanträde till sammanträde.

ECB-rådet fattade dagens beslut och räknar med att höja räntorna mer eftersom inflationen fortfarande är alltför hög och torde ligga kvar över målet under en utdragen tidsperiod. Enligt Eurostats snabbestimat nådde inflation 9,1 procent i augusti. De huvudsakliga faktorerna bakom inflationsuppgången är fortsatt kraftigt stigande energi- och livsmedelspriser, efterfrågetryck i vissa sektorer beroende på återöppningen av ekonomin samt flaskhalsar på utbudssidan. Pristrycket har fortsatt att stärkas och breddas i hela ekonomin och inflationen kan komma att stiga ytterligare under den närmaste tiden. När de aktuella drivkrafterna bakom inflationen med tiden avtar och normaliseringen av penningpolitiken når fram till ekonomin och prisbildningen kommer inflationen att gå ner. Vad gäller framtiden har ECB:s experter kraftigt reviderat upp sina inflationsprognoser och inflationen väntas nu i genomsnitt hamna på 8,1 procent 2022, 5,5 procent 2023 och 2,3 procent 2024.

Efter en uppgång under det första halvåret 2022 visar de senaste uppgifterna på en kraftig inbromsning i euroområdets ekonomiska tillväxt och ekonomin väntas stagnera senare i år och under första kvartalet 2023. Mycket höga energipriser dämpar köpkraften för människors inkomster och även om flaskhalsar på utbudssidan lättar hämmar de alltjämt den ekonomiska aktiviteten. Dessutom tynger den negativa geopolitiska situationen, framför allt Rysslands obefogade aggression mot Ukraina, och dämpar konsumenternas och företagens framtidstro. Denna bild återspeglas i ECB-experternas senaste prognoser för ekonomisk tillväxt, vilka markant har reviderats ner för återstoden av det innevarande året samt för hela 2023. I prognoserna förutspås nu att ekonomin kommer att växa i en takt på 3,1 procent 2022, 0,9 procent 2023 och med 1,9 procent 2024.

De sårbarheter som ännu kvarstår från pandemin utgör fortfarande en risk för en smidig transmission av penningpolitiken. ECB-rådet kommer därför att fortsätta att tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen (stödköpsprogram föranlett av pandemin) i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja ECB:s tre styrräntor med 75 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 1,25 procent, 1,50 % respektive 0,75 % fr.o.m. den 14 september 2022.

Efter höjningen av räntan på inlåningsfaciliteten över noll är det tvåledade systemet för reserversättning inte längre nödvändigt. Följaktligen beslutade ECB-rådet att avbryta det tvåledade systemet för reserversättning genom att sätta multiplikatorn till noll.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

ECB-rådet avser fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla tillräckliga likviditetsvillkor och en lämplig penningpolitisk inriktning.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

Förfall i PEPP-programmet återinvesteras på ett flexibelt vis i syfte att motverka risker mot den penningpolitiska transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet kommer att fortsätta övervaka bankernas finansieringsförhållanden och säkerställa att förfall av transaktioner i den tredje serien av riktade långfristiga transaktioner (TLTRO-III) inte hindrar en smidig transmissionen av penningpolitiken. ECB-rådet kommer även regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen stabiliseras på 2-procentsmålet på medellång sikt. Instrumentet för transmissionsskydd (TPI) är tillgängligt för att motverka obefogade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och på så vis möjliggöra för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media