Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

29 октомври 2020 г.

В сегашните условия на рискове, които ясно клонят в низходяща посока, Управителният съвет ще подложи на внимателна оценка постъпващата информация, включително динамиката на пандемията, перспективите за въвеждане на ваксини и развитието на валутния курс. Новото издание на макроикономическите прогнози на експерти на Евросистемата през декември ще даде възможност за задълбочена преоценка на икономическите перспективи и на баланса на рисковете. Въз основа на тази актуализирана оценка Управителният съвет ще рекалибрира инструментите си, както е целесъобразно, в отговор на развитието на събитията и за да гарантира, че условията за финансиране ще останат благоприятни, за да подкрепят икономическото възстановяване и да противодействат на негативното въздействие от пандемията върху прогнозния тренд на инфлацията. По този начин ще се подпомогне доближаването на инфлацията към целевото равнище по устойчив начин, в съответствие със стремежа на Управителния съвет към симетрия.

Междувременно Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

1) Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,50%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

2) Управителният съвет ще продължи покупките по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), чийто общ размер е 1350 млрд. евро. Тези покупки допринасят за разхлабване на цялостната позиция на паричната политика и по този начин способстват за компенсиране на низходящото въздействие на пандемията върху прогнозния тренд на инфлацията. Покупките ще продължат да се провеждат гъвкаво с течение на времето, обхващайки множество класове активи и държави. Това дава на Управителния съвет възможност да противодейства ефективно на рисковете за гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Управителният съвет ще извършва нетни покупки на активи по PEPP най-малко до края на юни 2021 г. и във всеки случай докато не прецени, че кризата с коронавируса е отминала. Управителният съвет ще реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, най-малко до края на 2022 г. Във всеки случай бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната позиция на паричната политика.

3) Нетните покупки по програмата за закупуване на активи ще продължат с месечен темп от 20 млрд. евро наред с покупките по допълнителния временен пакет в размер на 120 млрд. евро до края на годината. Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата за закупуване на активи да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят стимулиращото въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да ги повишава. Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, за продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на парично стимулиране.

4) Управителният съвет ще продължи също така да предоставя значително количество ликвидност посредством операциите си по рефинансиране. По-специално, третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) остава привлекателен източник на финансиране за банките, подпомагайки кредитирането на предприятията и домакинствата.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите