Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

29 oktober 2020

In het huidige klimaat van duidelijk neerwaarts gerichte risico’s zal de Raad van Bestuur zorgvuldig de binnenkomende informatie analyseren, met inbegrip van het verloop van de pandemie, het vooruitzicht op het lanceren van vaccins en de ontwikkelingen van de wisselkoers. Aan de hand van de nieuwe macro-economische projecties van medewerkers van het Eurosysteem in december zal een grondige herbeoordeling gemaakt kunnen worden van de economische vooruitzichten en de balans van de risico's. Op basis van deze bijgewerkte beoordeling zal de Raad van Bestuur zijn instrumenten zo nodig herkalibreren om op het verloop van de situatie te reageren en om zeker te stellen dat de financieringsvoorwaarden gunstig blijven om het economisch herstel te ondersteunen en de negatieve invloed van de pandemie op het verwachte inflatiebeloop tegen te gaan. Dit zal bevorderen dat de inflatie zich op duurzame wijze ontwikkelt in de richting van de doelstelling, overeenkomstig het belang dat de Raad hecht aan symmetrie.

In de tussentijd heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetairbeleidsbeslissingen genomen:

(1) Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,50%. De Raad van Bestuur verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager zullen blijven totdat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de inflatieverwachtingen binnen de projectieperiode krachtig convergeren naar een niveau dat voldoende dicht bij maar onder 2% ligt, en een dergelijke convergentie consequent in de onderliggende inflatiedynamiek tot uitdrukking komt.

(2) De Raad van Bestuur zal zijn aankopen in het kader van het pandemie-noodaankoopprogramma (pandemic emergency purchase programme – PEPP) voortzetten, met een totaalbedrag van € 1.350 miljard. Deze aankopen dragen bij tot de verruiming van de totale monetairbeleidskoers en helpen zo de neerwaartse invloed van de pandemie op het verwachte inflatiebeloop te compenseren. De aankopen worden voortgezet op een flexibele manier met betrekking tot de spreiding in de tijd, over de verschillende activacategorieën en over de verschillende rechtsgebieden. Hierdoor kan de Raad van Bestuur risico's voor de soepele transmissie van het monetair beleid doeltreffend afwenden. De Raad van Bestuur zal de nettoaankopen van activa krachtens het PEPP ten minste tot eind juni 2021 uitvoeren en in ieder geval totdat hij van oordeel is dat de crisisfase van het coronavirus voorbij is. De Raad van Bestuur zal de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, ten minste tot het einde van 2022 herinvesteren. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

(3) De nettoaankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme - APP) worden voortgezet voor een maandelijks bedrag van € 20 miljard, samen met de aankopen in verband met het extra tijdelijke pakket van € 120 miljard tot het einde van het jaar. De Raad van Bestuur verwacht nog steeds de maandelijkse netto activa-aankopen in het kader van het APP voort te zetten zo lang als noodzakelijk is om de accommoderende invloed van de beleidstarieven te versterken, en ze te beëindigen kort voordat hij aanvangt met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB. De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop hij de basisrentetarieven van de ECB begint te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

(4) De Raad van Bestuur zal ook omvangrijke liquiditeit blijven verstrekken via zijn herfinancieringstransacties. Met name de derde reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III) blijft een aantrekkelijke financieringsbron voor banken en geeft steun aan de bancaire kredietverlening aan bedrijven en huishoudens.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media